Aseptiki suwuk azot dozaly maşyn, Aseptiki doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:

Aseptiki suwuk azot dozaly maşyn, Aseptiki doldurma enjamy

Marka: WILLMAN

Funksiýa: Aseptik suwuk azot dozasy

Doza tizligi: Iň köp 1330 çüýşe / min

Aspetiki ýagdaýy: 99.999%

Gap: PET çüýşesi / alýumin çüýşe / aýna çüýşe

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: 45 gün

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

fea8b3ad

Gysgaça giriş

Aseptiki suwuk azot dozaly maşyn, Aseptiki doldurma enjamy

Aseptiki suwuk azot dozalaýjy enjam, täze öndürilen önümimizdir.

Üznüksiz gözleg we synag arkaly tehniki toparymyz aseptik suwuk azot guýýan maşynda üstünlik gazandy.

Bu enjamüstünlikli önüm hökmünde müşderimiz tarapyndan eýýäm subut edildi,

 

Doldurylan taýýar önümiň aseptik ýagdaýy 99.99999% -e ýetdi.

Bu, täze önüm öndürmekde gazanan ýene bir üstünligimizdir.

 

Suwuk azot dispenseri "asuda" suwuklyklary (ýag, suw, suw, şerap, piwo, az alkogolly içgiler we ş.m.) we iýmit (ketçup, hoz, kartoşka çipleri,) gaplamakda basyş we inert gurşawyny döretmek üçin niýetlenendir. çörek bölekleri we ş.m.).Bu enjam, alýumin gaplar, aýna, PET we beýleki plastmassa gaplary ýaly islendik gaplama gaplary üçin amatlydyr.


Artykmaç basyş we inert gurşawyny awtomatiki usulda döretmek ukyby, belli bir derejede gaplaýyş pudagynda öwrülişikdir.Bir damja suwuk azot çüýşe ýa-da gapda sanjylandan soň bugarmak güýçli bolýar (gaýnadýan nokat - 196 ° C)


Gaz bolanda, göwrümi 700 esse ýokarlanýar.Bu fiziki hadysa iki esasy zady edip biler:


Ilki bilen, gaplamazdan ozal galan howa we kislorod çüýşeden gysylýar we inert gaz azoty bilen çalşylýar we şeýlelik bilen önümiň saklanyş möhletini uzaldýar;


Ikinjiden, möhürlenenden soň bugarýan suwuk azot goşmaça basyş döreder, alýumin, RET we beýleki plastik gaplaryň berkligini we güýjüni ep-esli ýokarlandyrar.Bu amatly saklamak we daşamak we ýapyk gaplarda sowadylanda gyzgyn önümleriň "wakuum ýarylmagy" täsiriniň öňüni almak üçin zerurdyr.


Suwuk azot dispenserini ulanyp, sowuk suwuklyklary, gyzgyn ketçup, nahar ýagy, desert siropy, çakyr ýa-da kofe konsentratlaryny PET gaplaryna üstünlikli gaplamak bolýar.

 

Kompaniýanyň tertibi

Zhoushan willman maşyn tehnologiýasy Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly enjamlaryň professional önümçilik kärhanasy bolup, gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.Konserwirlenen iýmit we içgi konserw enjamlary we suwuk azot dozlaýyş maşyny, şol sanda aseptik suwuk dozalaýjy maşyn we wakuum barlagy, baş giňişligini barlamak ýaly azyk önümlerini anyklaýyş enjamy.

Tejribeli toparymyz size düzüliş dizaýnyny goşmak bilen hünär hyzmatyny hödürlär.Energiýany tygşytlamak, zähmet tygşytlamak we kuwwaty ýokarlandyrmak bilen, öndürýän önümlerimiziň hiline has köp üns berýäris.

“Willman Machinery”, azyk önümçiliginde bäsdeşlik bahalarynda iň oňat enjamlary üpjün etmek maksady bilen 2014-nji ýylda döredilen hünärmen konserwirlenen azyk we içgi maşynlaryny öndüriji.Biziň kompaniýamyz LN2 dozlaýyş enjamy we beýleki taýýar önümleri ýüze çykarmak ýa-da gözleg maşynlary bilen başlady.

Gözleg we gözleg işlerinde we kompaniýanyň täzeliklerinde yhlas bilen täze ösüşe ýetdik we azyk senagatyndaky baý tejribämiziň esasynda azyk gaýtadan işleýän enjamlarda beýleki önümlere ýaýradyk.

Ectionüze çykaryjy maşyny goşmak bilen önümlerimiz.Tekstdäki önümlere bazaryň ýokary islegi sebäpli, kesgitleýji maşyn müşderileriň önüminiň hilini kepillendirmek üçin müşderileri çalt we takyk kesgitlemegi üpjün edýär.

 

Hyzmatlarymyz

Barlamak üçin maşyn işleýän wideo berip bileris, has giňişleýin maglumat we hyzmat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
* Gurmak / işe girizmek / okuw:
1 - Maşynlary gurnamak, işe girizmek we maşynlar kadaly işleýänçä synag önümçiligini tamamlamak üçin tehniki taýýarlarys.
2 - Biziň tehnikimiz, müşderiniň zawodynda müşderä maçi operasiýa okuwyny berer.
3 - Önümlerimiziň täze bolandygyny kepillendirýäris.

* Satuwdan soň hyzmat:
1 - Barlanymyzdan soň, 12 aý hil kepilligi, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.
2 - Meseleleri çözüp bilmeseňiz, problemalary çözýän zawodyňyza tehniki taýýarlarys.
3 - Hil kepilliginden soň, tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.
Sorag-jogap
A1: Käbir ýurtlarda salgylanma taslamamyz bar, Maşynlary bizden getiren müşderiniň rugsadyny alsak, size kontakt üýtgemelerini aýdyp bileris, zawodyna baryp bilersiňiz.
Kompaniýamyzy görmäge we zawodymyzda işleýän maşyny görmäge hemişe hoş geldiňiz, sizi şäherimizdäki howa menzilinden alyp bileris.
Satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyň, işleýän enjamymyzyň wideosyny alyp bilersiňiz
2-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
A2: Maşynlary siziň talaplaryňyza görä düzüp bileris (material, güýç, doldurma görnüşi, çüýşeleriň görnüşleri we ş.m.), şol bir wagtyň özünde size hünär teklibimizi bereris, bilşiňiz ýaly, biz bu ýagdaýda bolduk köp ýyllap senagat.
3-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?
A3: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.
ABŞ bilen habarlaşyň
Joushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Salgysy: Hytaý.
https://www.willmanmachinery.com/
https://wellmantec.en.alibaba.com/
Telefon: 0580-3711813 Faks.: 0580-3711813
E-poçta:joanne@willmantec.com

Jübi / Wechat / Whatsapp: +8618042297890


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin