Awtomatiki boş konserwasiýa önümçilik liniýasy üçin depalizator

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki boş konserwasiýa önümçilik liniýasy üçin depalizator

Marka: WILLMAN

Tizlik: 0-600 banka / min

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T L / C.

Eltip beriş wagty: 1 toplumlaýyn eltip bermek üçin 25 gün

Funksiýa: Depalletizasiýa 

Awtomatiki baha: Awtomat

Uteerlikli: Can / PET çüýşe / aýna çüýşe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş we Jikme-jiklikler

Biz professional konserwirlenen iýmit we içgi maşynlaryny öndüriji.
Konserw önümçilik liniýasynda ýöriteleşdik.Azyk tehnikasy pudagyndaky baý tejribämize esaslanyp, müşderilerimizi ähli önümçilik liniýasyna çykarýarys we gowy abraý gazanýarys.
Zawodyňyzyň ýerleşýän ýerini we hakyky ulanylyşyny seljermek bilen, mümkin bolan problemalara garaşýarys we olary ýeke-ýekeden çözýäris, size iň oňat önümçilik dizaýnyny hödürlemegi maksat edinýäris.
Konserwirlenen süýji mekgejöwen, konserwirlenen noýba konserwirlenen kömelek ýa-da gap-gaçdaky konserwirlenen ananas ýaly miweler ýaly dürli konserwirlenen iýmitler üçin size ähli önümçilik liniýasyny hödürläp bileris.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!
AwtomatBoşMetal D.epalletizasiýa enjamy

Awtomat ýa-da ýarym awtomatiki boş gap (çüýşe) depalletizator maşyn, esasan, boş gap-gaçlary ýa-da alýumin gaplaryny ýa-da aýna çüýşäni ýok etmek üçin ulanylýar.

Paletdäki boş bankalar ýa-da çüýşeler konweýer kemerine gatlak bilen göteriler we iteklener we boş kir ýuwýan maşyn we doldurma enjamy üçin öňe geçer.

Depalletizator gollanmany çalyşýar we netijeliligini ýokarlandyrýar we has awtomatlaşdyrýar.

Highokary göteriş takyklygynyň aýratynlyklary bar, durnuksyz peselip bilýär we sazlanylýan önümçilik tizligi.

Bankalary doldurmak üçin awtomatiki depalizator enjamy

Tehniki parametr

 

Reodeim WM-XD600
Potensial 200 - 600 banka / min
Ulanylýan diametri bolup biler 52-153mm
Ulanylyp bilner 39 ~ 200 mm
Esasy material Hil uglerod polat
Kuwwat 16kw
Howanyň sarp edilişi 600L / min
Agram 4500 kg

Professional konserwirlenen iýmit we içgi maşynlary öndüriji

Konserwlenen süýji mekgejöwen önümçilik liniýasy (sagatda 5-10 tonna)

Konserwlenen Makerel / Sardine / tuna önümçilik liniýasy (Günde 60-80 tonna bar)

Konserwlenen Sardine önümçilik liniýasy (Günde 60-80 tonna bar)

Konserwirlenen pomidor pastasy önümçilik liniýasy (kuwwaty 3-100T / sag)

Konserwirlenen noýba Önümçilik liniýasy (Kuwwatlylygy 100 -400 cpm bar)

Hyzmat

Barlamak üçin maşyn işleýän wideo berip bileris, has giňişleýin maglumat we hyzmat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
* Gurmak / işe girizmek / okuw:
1 - Maşynlary gurnamak, işe girizmek we maşynlar kadaly işleýänçä synag önümçiligini tamamlamak üçin tehniki taýýarlarys.
2 - Biziň tehnikimiz, müşderiniň zawodynda müşderä maçi operasiýa okuwyny berer.
3 - Önümlerimiziň täze bolandygyny kepillendirýäris.

* Satuwdan soň hyzmat:
1 - Barlanymyzdan soň, 12 aý hil kepilligi, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.
2 - Meseleleri çözüp bilmeseňiz, problemalary çözýän zawodyňyza tehniki taýýarlarys.
3 - Hil kepilliginden soň, tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.
Sorag-jogap
A1: Käbir ýurtlarda salgylanma taslamamyz bar, Maşynlary bizden getiren müşderiniň rugsadyny alsak, size kontakt üýtgemelerini aýdyp bileris, zawodyna baryp bilersiňiz.
Kompaniýamyzy görmäge we zawodymyzda işleýän maşyny görmäge hemişe hoş geldiňiz, sizi şäherimizdäki howa menzilinden alyp bileris.
Satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyň, işleýän enjamymyzyň wideosyny alyp bilersiňiz
2-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
A2: Maşynlary siziň talaplaryňyza görä düzüp bileris (material, güýç, doldurma görnüşi, çüýşeleriň görnüşleri we ş.m.), şol bir wagtyň özünde size hünär teklibimizi bereris, bilşiňiz ýaly, biz bu ýagdaýda bolduk köp ýyllap senagat.
3-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?
A3: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.
Biz bilen habarlaşyň
Joushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Salgysy: Hytaý.
https://www.willmanmachinery.com/
https://wellmantec.en.alibaba.com/
Telefon: 0580-3711813 Faks.: 0580-3711813
E-poçta:joanne@willmantec.com

Jübi / Wechat / Whatsapp: +8618042297890

Depalletizasiýa maşyny -1
Depalizasiýa enjamy -2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin