Awtomatiki boş metal maşyny zawod bilen üpjün ediji enjam öndüriji / Willman Machinery Depalletizing edip biler

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki boş metal maşyny öçürip biler

Marka: WILLMAN

Göwrümi: minutda 200- 600 banka ýa-da çüýşe

Funksiýa: Boş gaplar ýa-da çüýşeler ýa-da bankalar peselýär

Awtomatiki baha: Awtomat

Kuwwaty: 7 KW

NW: 4500KGS

Töleg möhleti: minutda gözeneklerde T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 35 gün

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt amaly

“Willman Machinery Company”, konserwirlenen azyk we içgi maşynlaryny öndüriji.
Konserw önümçilik liniýasynda ýöriteleşdik.Azyk tehnikasy pudagyndaky baý tejribämize esaslanyp, müşderilerimizi ähli önümçilik liniýasyna çykarýarys we gowy abraý gazanýarys.
Zawodyňyzyň ýerleşýän ýerini we hakyky ulanyşyňyzy seljermek bilen, mümkin bolan problemalara garaşýarys we olary ýeke-ýekeden çözýäris, size iň oňat önümçilik dizaýnyny hödürlemegi maksat edinýäris.
Konserwirlenen süýji mekgejöwen, konserwirlenen noýba konserwirlenen kömelek ýa-da gap-gaçdaky konserwirlenen ananas ýaly miweler ýaly dürli konserwirlenen iýmitler üçin size ähli önümçilik liniýasyny hödürläp bileris.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!
AwtomatBoşMetal DepalletizatorMaşyn

Depalletizator mahine üçin gurluş näme?

Esasy gurluşy, peselýän maşynyň durnukly işleýändigine göz ýetirmek üçin 3000 kg ýokary hilli uglerod polatdan ýasalýar.
 
Köp setirli konweýer POM plastik zynjyrdyr.Bu material aşaga çydamly we çydamlydyr.
Güýçli gorag diwary ýokary inedördül polat turba bilen kebşirlenýär we goltuk polat turbadan ýasalýar
Dolandyryş ulgamy Siemens PLC, Schneider duýgur ekrany

1-nji sorag

Paletiň ululygy bu peselýän mahine laýykmy?

Adatça paletiň ululygy 1 x 1,2 m we 1,1x 1,4m.Enjam bu iki ululykda öndürilýär.
Paletiň başga ululygyny ulansaňyz, müşderi hödürleýäris.
w3

 

Tehniki parametrler

Depalletizator tehniki parametrleri

Reodeim WM-XD600
Potensial 200 - 600 banka / min
Ulanylýan diametri bolup biler 52-153mm
Ulanylyp bilner 39 ~ 200 mm
Esasy material Hil uglerod polat
Kuwwat 16kw
Howanyň sarp edilişi 600L / min
Agram 4500 kg

Hyzmatlarymyz

Has giňişleýin maglumat we hyzmat üçin kompaniýamyz barlamak üçin maşyn işleýän wideo üpjün edýär, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
* Gurmak / işe girizmek / okuw:
1 - Maşynlary gurnamak, işe girizmek we maşynlar kadaly işleýänçä synag önümçiligini tamamlamak üçin tehniki taýýarlarys.
2 - Biziň tehnikimiz, müşderiniň zawodynda müşderä maçi operasiýa okuwyny berer.
3 - Önümlerimiziň täze bolandygyny kepillendirýäris.

* Satuwdan soň hyzmat:
1 - Barlanymyzdan soň, 12 aý hil kepilligi, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.
2 - Meseleleri çözüp bilmeseňiz, problemalary çözýän zawodyňyza tehniki taýýarlarys.
3 - Hil kepilliginden soň, tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.
Sorag-jogap
A1: Käbir ýurtlarda salgylanma taslamamyz bar, Maşynlary bizden getiren müşderiniň rugsadyny alsak, size kontakt üýtgemelerini aýdyp bileris, zawodyna baryp bilersiňiz.
Kompaniýamyzy görmäge we zawodymyzda işleýän maşyny görmäge hemişe hoş geldiňiz, sizi şäherimizdäki howa menzilinden alyp bileris.
Satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyň, işleýän enjamymyzyň wideosyny alyp bilersiňiz
2-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
A2: Maşynlary siziň talaplaryňyza (material, güýç, doldurma görnüşi, çüýşeleriň görnüşleri we ş.m.) dizaýn edip bileris, şol bir wagtyň özünde size hünär teklibimizi bereris, bilşiňiz ýaly, biz bu ýagdaýda bolduk köp ýyllap senagat.
3-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?
A3: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň
Zhoushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Salgysy: Hytaý, ousoushan , Zhejiang welaýaty, Putuo etraby, Donggang kiçi etraby, Sinçi ýoly.
https://www.willmanmachinery.com/
https://wellmantec.en.alibaba.com/ 
Telefon: 0580-3711813 Faks.: 0580-3711813
E-poçta:joanne@willmantec.com

Jübi / Wechat / Whatsapp: +8618042297890


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin