A-dan Z-a çenli konserwirlenen tuna balyk önümçiligi

Gysga düşündiriş:

A-dan Z-a çenli konserwirlenen tunes önümçilik liniýasy

Marka: WILLMAN

Programma: Konserwlenen tunes önümçilik liniýasy

Önümiň ýerleşiş dizaýny: mugt dizaýn

Kuwwaty: 30kw

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: 60 gün


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Konserwirlenen tunes önümçiliginiň tapgyry

Kabul etmek we kesmek

Nahar bişirmek

Loining

Metaly kesgitlemek

Bankalary doldurmak

Nebit doldurmak

Möhürlemek

Möhürli ýuwup bolýar

Möhürli guratmagy üfläp biler

Möhürli bolup biler

Möhürli bolup biler

Syýa çap etmek

Etiketleme

Karton gaplamak 

Tuna bişirýän maşyn

1) Nahar bişirmek üçin enjamlaryň ölçegi: 4700x1500x2300mm.

Nahar bişirmek üçin material poslamaýan polatdan 304, içki poluň galyňlygy 3mm, içki goldaw 10 # kanal polat bilen berkidilýär, izolýasiýa gaýa ýüňden, galyňlygy 50mm we galyňlygy izolýasiýa tagtasy 1,5mm.

2) Bug gönüden-göni gyzdyrylýar, içki tankdaky bug burunlary ululygyna görä deň paýlanýar we bug dolandyryşy bug burçly oturgyç klapanyny, awtomatiki temperatura gözegçiligini kabul edýär we klapan awtomatiki we el bilen dolandyrylýar.

3) Gapy goşa açyklyk bilen bezelendir we gapyny açmak üçin amatly we howa geçirmeýän ýük göteriji halkalary kabul edýär.

4) Nahar basyş wyklýuçatelleri, howpsuzlyk klapanlary, basyş ölçeýjileri, klapanlar we ş.m.

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy

Tuna bişirmek arabasy

1) Nahar bişirilýän arabanyň ululygy: uzynlygy 1000 × ini 755 × beýikligi 1435mm

2) 8 gatly 304 poslamaýan polat (Balyk ululygyna görä tarelka öndürilip bilner)

3) Trolleýiň tigirleri ýokary göterijilikli we ýük göteriji talaplara laýyk gelýän aşaga çydamly tigirlerden ýasalýar

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 1

Sowadyjy raf

1) Tagta poslamaýan polatdan ýasalýar.Turbalar halka görnüşli pürküji kamerasy ýaly gurşalandyr.Bişirilen tunusyň temperaturasy birneme ýokary we sowuk suw sowamak üçin balygyň üstüne göni sepilýär.

2) Hakyky ussahana laýyklykda turbalaryň ýerleşişi.

Konserwirlenen-Tuna-Önümçilik-Line-maşyn-2

Geçiriji maşyn

1) Bu konweýerde üç gatlak konweýer kemeri bar, ýokarky gatlak bejerilen balyk eti üçin lýuboý, orta gatlak bejerilmedik balyklar üçin lýuboý üçin.Aşaky gatlak galyndylary daşamak üçin ulanylýan guşaklar bilen iberilýär.

2) Esasy çarçuwasy 40x40x2 poslamaýan polat inedördül turbadan ýasalýar we ýokarky bölegi plastmassa çarçuwaly raf bilen üpjün edilýär.Işleýiş stoly iki tarapa goýuldy, tabagyň galyňlygy 1,5mm.Galyndylary aşaky konweýer kemerine goýmak üçin tabakda deşik bar.

3) Konkonýeriň hereketlendiriji güýji: 2x1.1KW;guşak konweýer motor güýji: 1,1KW

4) Enjamlaryň ölçegleri: 18000x1500x1400mm

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 3

Metal detektor

1) Yz metal tapylanda ses, ýagtylyk we gural şol bir wagtyň özünde duýduryş berer we enjam hünärsiz önümleri saklar ýa-da kowar.

2) Bu önüm dolandyryş ulgamyny döretmek üçin kompýuter ulanýar.Ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda, ýüze çykarylan obýektleriň sany, hünärli önümleriň we kwalifikasiýa edilmedik önümleriň klassifikasiýa statistikasy, maglumatlary saklamak we çap etmek, gury we çyg konsentrasiýasynyň önümi kesgitlemek we şol bir wagtda işleýän birnäçe enjamyň statistikasyny dolduryp biler. wagt.Päsgelçilik bölünişi we beýleki talaplar.

3) ectionüze çykarmak usuly: elektromagnit tolkuny kesgitlemek, sanly zynjyr bilen birleşdirilen täze analog zynjyr

4) Ekran: sanly zynjyrly 7 dýuýmlyk doly reňkli LCD displeý

5) Netijeli kesgitleme giňligi: 40CM

6) Netijeli tapmagyň beýikligi: 10-20CM

7) Duýgurlygy sazlamak: 90 dereje

8) ectionüze çykaryş duýgurlygy: 0.8-3.0mm demir top, 1,5-5.0mm poslamaýan polat

9) Duýduryş tertibi: buzzer duýduryşlary, motor awtomatiki saklanýar we flip plastinka awtomatiki usulda aýrylýar.

10) Konweýer kemer tizligi: 20m / min

11) Elektrik üpjünçiligi: 100-265VAC, 50-60Hz

12) Daş görnüşiniň ululygy: 133cmx61cmx140cm

Konserwirlenen-Tuna-Önümçilik-Line-maşyn metal detektory

Tuna etini doldurmak üçin awtomatiki enjam

1) Awtomat balyk filet konserwasy, fabrigimiz tarapyndan tunes, losos we beýleki şuňa meňzeş balyk görnüşlerini kesmek we konserwlemek üçin öndürilen enjamlaryň täze görnüşidir.Asyl bahalandyryş maşynynyň ýörelgesine laýyklykda, bu enjam, bahanyň hilini üpjün etmek bilen doldurmagyň takyklygyny we önümçilik tizligini ýokarlandyryp biler.Bu enjamyň esasy güýji we kömekçi güýji üç basgançakly AC hereketlendirijisini, et bilen iýmitlenmek bolsa ýokary ýerleşiş takyklygy, ykjam we utgaşdyrylan herekete eýe bolan ýokary güýçli servo hereketlendirijisini kabul edýär.Dolandyryş bölegi programmirläp bolýan logika gözegçilik ediji tarapyndan dolandyrylýar we tutuş maşyn sensor ekrany bilen işleýär.Dolduryş mukdary we önümçilik tizligi duýgur ekranda aňsatlyk bilen düzülip bilner.Esasy elektrik bölekleri import edilýän ýaşaýyş bölekleri.

 

2) Tehniki maglumatlar

Haryt

Bölüm

Görnüş.

Potensial

/ Minut

110-140

Ölçeg edip biler

Diametri bolup biler

mm

D83.3

Boýy bolup biler

mm

32 ~ 54

Naprýa .eniýe

Naprýa .eniýe

V

AC380 ± 10 %

AC220 ± 10 %

Tapgyr

Hz

50 ± 2 %

Kuwwat

Esasy motor

kw

3

Motor goldawy

kw

1.5

Servo motor

kw

6.6

Agram

T

1.8

Artykmaç ulaltmak

m

4.4x1.2x1.5

 

3) Iş prinsipi we prosesi

Awtomatiki balyk etini bahalandyrmak we konserw enjamy konserwasiýa, eti iýmitlendirmek, gysmak, eti kesmek, üýtgetmek, eti iteklemek (ownuk eti üflemek), bankalar we ş.m. ýaly hereketler arkaly awtomatiki bahalandyrmagy we konserwasiýa işini tamamlaýar.Motor esasy kamerany, gysýan kamerany, iki itek kamerasyny we tigirini sürýär.Esasy kamera ýerini üýtgetmek we et kesmek işini tamamlaýar;gysgyç kamerasy çep we sag gysyş hereketini tamamlaýar;iki it itekleýän kameralar çep we saga iteklemek hereketini tamamlaýar;çeňňek tigir çeňňek hereketini tamamlaýar we doly sikl prosesini tamamlamak üçin ähli komponentler sazlanýar.Et iýmitlendiriji guşak sero hereketlendirijisi bilen hereket edýär we başlangyç hereketlendirijiniň çykyş şahasyna oturdylan iki ýakynlyk wyklýuçateli başlangyç signal hökmünde ulanylýar.Serw motorynyň aýlanma uzynlygyny duýgur ekranda sazlap bolýar.Kömekçi hereketlendiriji esasan yzky gatnawyň aşaky guşagyny we yzky gatlagyň ýokarky guşagyny herekete getirýär.Bu hereketlendirijiniň iki tizligi bar, olar esasan silindrleriň birinji toparyna gurlan magnit wyklýuçatel tarapyndan dolandyrylýar.Magnit wyklýuçateliň signaly bar bolsa, haýal tizlikde işleýär we signal ýok wagty doly tizlikde işleýär..Silindrleriň ýokarky iki topary, birinji topar magnit wyklýuçatelini sazlamak arkaly gazanylýan etiň mukdaryna gözegçilik etmekdir;ikinji topar balygyň beýikligine gözegçilik etmekdir.

Gaýtadan işlenen balyk taýaklaryny balyk etiniň platformasyna goýuň we balyk etini el bilen konweýer kemerine goýuň.Yzky we aşaky konweýer kemerleri bilen hereket edip, başlangyç basma bölümine iberilýär.Başlangyç basma bölümi yzky ýokarky tigir tekerinden geçýär., Yzky we aşaky konweýer kemerleri we iki gapdal guşak ilki balyk etini basýar, soň bolsa iýmitlenmegini dowam etdirýär.Iki taraplaýyn eti basmak mehanizmi balygy hasam basýar

et (her iki banka üçin bir basma çäresi ýerine ýetirilýär), soň bolsa serwiň hereketlendirijisi bilen dolandyrylýan dört guşak (Öň ýokarky basyş kemeri, iki gapdal guşak, öň we aşaky konweýer kemeri) balyk etini akym portundan iberýär (the her iýmitlenmegiň uzynlygy kesgitlenen uzynlyga esaslanýar), gysgyç plastinka akym portundan çykýan balyk etini gysýar, soň bolsa kesiji çalt kesilýär, akym portundan çykýan balyk etini kesýär, kesiji gaýdyp gelýär we şol bir wagtyň özünde çalşyk plastinkasy kesilen balyk etini bakyň sag rozetkasyna iberýär we eti iteklemek mehanizmi kesilen balyk böleklerini boş bakga itýär Şol bir wagtyň özünde eti iteklemek mehanizminiň başlygy eti iteklemek mehanizmini balyk böleklerinden aýyrmak üçin howa urýar we soňra gaýdyp gelýär.Eti itekleýän mehanizm gaýdyp barýarka, tigirli çeňňek çeňňegi çykarýar.Et iteklenende, yzyna gaýtarylanda we sag rozetkada gysylanda, rozetka şol bir wagtyň özünde iýmitlenýär, gysylýar we kesilýär.Sag rozetkadaky tank dakylanda ýokardaky hereket orta ýagdaýda tamamlandy.Çalyşýan tabak kesilen balygy çep rozetka iberýär, çep rozetka bolsa eti iteklemek we tanky basmak we ş.m. balyk etini doldurmak üçin işleri tamamlaýar.Konserw prosesi.

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 5

Awtomatiki agram we bölüji konweýer

1) Balyk doldurylandan soň, bakyň agramyna görä awtomatiki saýlamak we agramlamak üçin elektron awtomatiki agram enjamy ulanylýar.

2) Takyklygy ± 3g, agram tizligi 150 banka / min.

3) Awtomatiki agramly elektron moduly, suw geçirmeýän bejergini kabul ediň.

4) Maglumatlary talaplara laýyklykda düzüň, eger doldurylan agram talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, silindr bilen esasy ýoldan süýşüriler we el bilen agram konweýerine giriziler.

5) Enjamlaryň kabul ediji güýji: 1.5KW

6) Enjamlaryň ululygy: 2000x800x1400mm

Konserwirlenen-Tuna-Önümçilik-Çyzgy- Aýralyk enjamy

El bilen doldurmak we doldurmak

1) Bu enjam awtomatiki balyk doldurylandan soň goşmaça doldurgyçdyr.El bilen agramlamak bilen balyk etini aýyryň ýa-da goşuň.

2) Enjamyň ölçegleri: 4000x1335x930mm.

3) Enjamyň ýaýy 40x40x2 inedördül turbadan ýasaldy.

4) Gorag poslamaýan polatdan tegelek turbadan ýasalýar.

5) Reduktor 0.75KW güýji bilen ädimsiz tizligi düzgünleşdirýär.

6) Enjam motordan we zynjyrdan ýa-da kemer torundan başga 304 poslamaýan polatdan ýasalýar.

Konserwirlenen-Tuna-Önümçilik-Çyzyk- Agram we daşaýjy maşyn

Duz ýa-da ýag guýýan maşyn

(1) Enjamyň umumy ölçegleri 4500x1050x2000mm

(2) Enjamyň ýaýy 40x40x2 inedördül turbadan ýasalýar we geçiriji zynjyr geçiriji zynjyr toruny kabul edýär.

(3) Gorag poslamaýan polatdan ýasalan tegelek polatdan ýasalýar we 2 sany iýmitlendiriji bak bar.

.

(5) Dolduryjy turba pnewmatik kebelek klapan, kebelek klapan bolsa fotoelektrik wyklýuçatel tarapyndan dolandyrylýar.

.

(7) S şekilli arka we öňe geçiriji dizaýn. Birinji etapda çorba doldurmak we ikinji tapgyrda çorba goşmak.

(8) Reduktor ädimsiz tizligi kadalaşdyrýar, kuwwaty 0.55KWx2, 380V / 50Hz.

(9) Enjam motordan we zynjyr torundan başga poslamaýan polatdan ýasalýar.

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 8

Awtomatiki vakuum tikin maşyny (bug sanjym)

- Bu enjam 2 jübüt ýokary takyklykly möhürleýji rolik bilen enjamlaşdyrylan bir kelleli awtomatiki vakuum möhürleýji maşyn.Konserwirlenen azyk senagatynda galaýy möhürlemek üçin wakuum möhürlemek üçin ýörite ulanylýar.

Esasy tehniki aýratynlyklar

1) Önümçilik kuwwaty: 300 banka / min

2) Möhür aralygy: tankyň diametri 52,3 ~ 98,9mm, tankyň beýikligi 34 ~ 124mm

3) Motor güýji: 3KW (tormoz bilen)

4) Giriş beýikligi: 813mm

5) Ölçegleri: (LxWxH) Takmynan: 2200x1460x1900mm

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 9

Möhürli kir ýuwýan maşyn

1) Enjam iki basgançakda arassalanýan bankalara ýokary basyşly suw akýan ýapyk kamerany kabul edýär.Birinji etap ýuwujy serişde bilen gyzgyn suw bilen ýuwulýar.Gyzgyn suw bug bilen gyzdyrylýar we ýuwulan suw gaýtadan işlemek üçin suw çüýşesine gaýtarylýar.

2) Ikinji etap, gap arassa suw bilen ýuwulýar, ulanylan suw suw çüýşesine gaýtadan işlener.

3) inguwmak ýokary basyşly, hemme taraplaýyn ýuwulmagy kabul edýär.Ushuwulýan kelläniň burçy sazlanyp bilner we gyzgyn suwuň temperaturasy dürli proses talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilinýän temperatura gözegçiligi tarapyndan awtomatiki dolandyrylýar.

4) Motor güýji: 2.75KW;Ölçegleri: 3000x750x1500mm.

5) Enjam motordan başga poslamaýan polatdan ýasalýar.

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 10

Semiarym sebedi ýüklemek we düşürmek üçin maşyn

1) semiarym awtomatiki sebedi ýüklemek we düşürmek enjamy ýarym awtomatiki çarçuwa üçin gidrawlik silindr kabul edýär;bankalar konweýer konweýer platformasyna konweýer kemeri bilen iberilýär we çarçuwalar bankalary el bilen döwmek arkaly amala aşyrylýar.Bir derejeden aşak düşüň we sterilizasiýa çarçuwasy dolýança başga bir konserwasiýa ediň.Netijede, sterilizasiýa çarçuwasy sterilizasiýa üçin sterilizasiýa küýzesine el bilen iterilýär.Ulgam gidrawlik göteriji silindrden, gidrawlik stansiýa ulgamyndan, doldurma platformasyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.

2) Tehniki parametrler:

Önümçilik kuwwaty: 60 banka / min

Maşyn güýji: 4kw

Ölçegleri: 4000 × 1000 × 1200mm

3) düşürmek ýarym awtomatiki düşürmek üçin kesgitli gidrawliki göteriji platforma kabul edýär.Sterilizasiýa edilen bankalar konserw trolleýsi bilen çykarylýar we düşürmek üçin gidrawliki göteriş platformasyna iberilýär.platforma.Sterilizasiýa edilenden soň sterilizasiýa sebedi, el arabasy bilen düşüriş çarçuwasynyň göni ýoluna çekilýär we soňra düşürilýän ýere girýär.Loadükleme ulgamy işledilenden soň, kemer işe girizilýär we gidrawlik ulgam iň pes derejä düşýär.Doly çarçuwanyň ýerine iteklenenden soň, gidrawlik ulgam ýokarlanýar Boýy amatly bolanda, itekleýän silindr bankalaryň ähli gatlagyny tor guşagyna itip başlaýar.Bankalar sterilizasiýa çarçuwasyndan doly çykarylanda, itekleýän silindr täzeden başlaýar.Bu wagt sendwiç tagtasyny aýyryň we indiki düşürip başlamak üçin trigger düwmesini basyň.Doly çarçuwasy düşürilýänçä aýlaň.

Tehniki parametrler: Önümçilik kuwwaty: 100 banka / min

Maşyn güýji: 3kw

Konserwlenen Tuna önümçilik liniýasy 11

Guradyjy maşyn

1) Sterilizatordan (gazandan) çykansoň, suw damjalaryny emele getirmek aňsat bolan suw damjalary, bedeniň ýüzüne birikdirilýär we üstünde pos tegmilleri peýda bolýar, bu bolsa daşky görnüşine täsir edýär. önüm.Bu kemçilik bu enjamyň üsti bilen soň aýrylyp, üstüni guradyp bolar.Karton gaplamaga we kodlaşdyrmaga we ş.m. enjamyň esasy materiallary poslamaýan polatdan ýasalýar.

2 main Esasy tehniki parametrler:

Önümçilik kuwwaty: 0 ~ 200 banka / min

Ulanylýan tankyň diametri: Φ52.5 ~ 105mm

Ulanylýan tankyň beýikligi: 32 ~ 133mm

Kuwwaty: 4KW

Ölçegleri: 2000 × 650 × 1500mm 

Konserwlenen-Tuna-Önümçilik-çyzykly möhürleýji guradyjy maşyny urup biler

Möhürli möhürleýji maşyn

1) Enjam tekjesi uglerod polatdan ýasaldy we ýüzüne boýaldy;

2) Tor kemer çarçuwasy poslamaýan polatdan 304 materialdan ýasalýar;

3) Sensor kabul edýär (Germaniýa P + F);

4) frequygylyk öwrüjisi kabul edilýär (Danfoss, Daniýa), sero motor bar bolsa, kabul edilýär (Taýwan Delta);

5) Pes woltly elektrik enjamlary we düwmeler ulanylýar (Schneider, Germaniýa);

6) Pnewmatiki komponentler ulanylýar (Taýwan AirTAC);

Aýratynlyklary:

1. Tor kemeri konserwirlenen iýmit üçin bufer saklaýyş platformasy hökmünde bak bilen iýmitlenýär

2. Tanklary, kod tanklaryny we gatlagy awtomatiki ýygnaň, tertipläň, bölüň

3. Kod tank ammary awtomatiki usulda gatlaklanýar we kem-kemden peseldilýär we ýerleşişi takyk.

4. El bilen ýüklemek we düşürmek

5. Bir möhürlenenden soň awtomatiki usulda durar we duýduryş berer ýa-da indiki baglanyşyk baglanyşygyna girer.

6. PLC kompýuter programmasyna gözegçilik ulgamy, fotoelektrik gözegçilik ulgamy.

7. carbonokary uglerod polat gurluşy, ygtybarly hil;intensiw kombinasiýa, kiçi ýer tutmagy.

Konserwirlenen-Tuna-Önümçilik-çyzykly möhürlenen maşyn

Möhürlenen maşyn

Boş maşyn öçürip biler we kir ýuwýan maşyn

- Programma: metaldan ýasalan gap.

- Gurluş düzümi we material: Uglerod polat gurluşy.

(1) Konweýer zynjyryny iýmitlendirmek platformasy bir bukjany öňünden saklap biler.

(2) Çarçuwaly uglerod polat polat gurluşy, üç tarapyndaky esasy tagta 2 mm galyňlykda poslamaýan polatdan doňan plastinka.

(3) vokarky tor zynjyrynyň geçiriji platformasy beýikligi 3,2 metr, ini 1,2 metr we uzynlygy 4.0 metr, poslamaýan polat gurluşy.

(4) Palet üçin konweýer zynjyry : Uglerod polat gurluşy.

(5) Esasy göteriji ulgam bon Uglerod polat gurluşy.

(6) Elektrik çykaryp bilýän mehanizm : uglerod polat gurluşy.

(7) Işleýiş platformalary we ädimleri: Uglerod polat gurluşy.

8) Götermek awtomatiki usulda elektron datçik tarapyndan dolandyrylýar, göwräni, goşa hatar konweýer awtomatiki usulda çykarylýar.

Motor güýji: 2.6KW

Ölçegleri: 7600 × 2000 × 1850

Boş metal maşyny öçürip biler2

Boş magnitli lift

1) Enjamlaryň beýany: ZGQX magnitli awtomatiki kir ýuwýan maşyn, metal doldurmak prosesiniň talaplaryna laýyklykda innowasiýa taýdan işlenip düzüldi.Esasan üç bölek bankalaryň boş gaplaryny üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar we şuňa meňzeş ululykdaky we şekilli beýleki modeller üçin hem amatly.Bu enjam lenta görnüşindäki öwrüm enjamynyň üsti bilen boş gapdan geçýär we iýmitiň gigiýeniki talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bankany öwrenden soň gapagyň içki diwaryna göni suw sepýär;ýuwýan suw göni bug bilen gyzdyrylýar, soňra sanitariýa nasosy bilen ýuwulýar.

2) Önümçilik kuwwaty: 400 banka / min.

3) Enjamyň güýji: hereketlendiriji 0.55KW ,, aýlanýan nasos güýji: 0.37KW, 380V / 50Hz.

4) Ölçegleri: 3000 × 750 × 1100mm.

5) Enjam materiallary: Dwigatelden, rezin zolakdan we ýaýdan başga, 304 poslamaýan polatdan ýasalýar.

2. Boş magnitli lift

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin