Çykdajyly göwrümli tagamlary dozalaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

 • Takyklyk +/- 0.5%
 • -Okary takyklykdozasyüçintagam: +/- 0.5%
 • Siemens PLCDolandyryş
 • Volumetriki doza


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göwrümi: minutda 250 çüýşe

Bahalandyrylan doza: 30ml

Naprýa: eniýe: 110VAC-60Hz / 220VAC-50Hz +/- 10%

Işleýän çyglylyk: Otnositel çyglylyk 0% -100%

Iş belentligi: 3050 m (10000FT)

Sesi: üznüksiz ses <= 78dB (A)   

Haryt

Bölekler

Bellik

Basyş şlangy

6M

 

Doza enjamy

1 toplum

 

Siemens suwuk azot doldurma gözegçiligi

1 toplum

Siemens PLC

Omron datçigi

2 toplum

 

ABŞ MAC ýokary tizlikli dozaly solenoid klapan

1 sany

 

Basyş tanky

1 tank

Göwrümi: 50 L.

Kompaniýanyň tertibi

Konserwirlenen iýmit we içgini doldurmak we tikmek, ýuwmak, mahcine ect ýaly iýmitleri öňünden işleýän maşyn.

Machineeke maşyn enjamyna goşmaça, kompaniýa müşderilerimiz üçin ähli önümçilik liniýasyny üpjün edýär.

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda täze maşynlar döretmek ýa-da daşarky maşynlary täzelemek, müşderilerimizden gowy abraý gazandyk.

“Willman Machinery”, azyk önümçiliginde bäsdeşlik bahalarynda iň oňat enjamlary üpjün etmek maksady bilen 2014-nji ýylda döredilen hünärmen konserwirlenen azyk we içgi maşynlaryny öndüriji.Biziň kompaniýamyz LN2 dozlaýyş enjamy we beýleki taýýar önümleri ýüze çykarmak ýa-da gözleg maşynlary bilen başlady.

Gözleg we gözleg işlerinde we kompaniýanyň täzeliklerinde yhlas bilen täze ösüşe ýetdik we azyk senagatyndaky baý tejribämiziň esasynda azyk gaýtadan işleýän enjamlarda beýleki önümlere ýaýradyk.

Ectionüze çykaryjy maşyny goşmak bilen önümlerimiz.Tekstdäki önümlere bazaryň ýokary islegi sebäpli, kesgitleýji maşyn müşderileriň önüminiň hilini kepillendirmek üçin müşderileri çalt we takyk kesgitlemegi üpjün edýär.

Biziň borçnamamyz

“Willman Machinery” kompaniýasy ýokary hilli maşyn öndürmäge we önümçilik we dolandyryş boýunça yzygiderli kämilleşmegimize garamazdan her bir müşderi üçin doly kanagatlandyrylan gaplama maşynlaryny we hyzmatyny üpjün etmegi maksat edinýär.

Innowasiýa üstünliklerimiziň açarydyr diýip hasaplaýarys.Gözleg we ösüşe berk ygrarly bolmak bilen, müşderilerimize önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrýan, ýük bitewiligini ýokarlandyrýan we amal çykdajylaryny azaldýan ösen çözgütler bilen üpjün edýäris.

Biziň pelsepämiz

Müşderilerimiz bilen berk we dowamly gatnaşyk gurmak arkaly edýän her bir işimizde kämillik gazanmagy maksat edinýäris.

Bar bolan önümlerimizi arassaladyk we müşderilerimiziň hemişe üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösýän tehnologiýalardan peýdalanmak üçin yzygiderli täzelerini döretdik.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin