silindr çüýşesi ýa-da bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Silindr bukjasy üçin bu awtomatiki bellik enjamy,

Iýmitde we içgide, gündelik himiki, kosmotika, derman önümlerinde giňden ulanylýar.

Önümçilik liniýasyny doldurmak we gaplamak üçin oňat enjam we goldaw.

 

Marka: WILLMAN

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip bermegiň wagty: 2 toplum RTS (Ibermäge taýyn)

Adingük porty: Hytaýyň Ningbo porty

Awtomatiki baha: Awtomat

Paket: Suwuk azot dozasyna mätäç islendik paketde ulanylyp bilner

 

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

ZHOUSHAN“Willman Machinery Technology Co., Ltd.”

Zhoushan willman maşyn tehnologiýasy Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly enjamlaryň professional önümçilik kärhanasy bolup, gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.Konserwirlenen iýmit we içgi konserw enjamlary we suwuk azot dozlaýyş maşyny, şol sanda aseptik suwuk dozalaýjy maşyn we wakuum barlagy, baş giňişligini barlamak ýaly azyk önümlerini anyklaýyş maşynynda aýratynlaşdyrylan.

Tejribeli toparymyz size düzüliş dizaýnyny goşmak bilen hünär hyzmatyny hödürlär.Energiýany tygşytlamak, zähmet tygşytlamak we kuwwaty ýokarlandyrmak bilen, öndürýän önümlerimiziň hiline has köp üns berýäris.

“Willman Machinery” azyk önümçiliginde bäsdeşlik bahalarynda iň oňat enjamlary üpjün etmek maksady bilen 2014-nji ýylda döredilen hünärmen konserwirlenen azyk we içgi maşynlaryny öndüriji.Biziň kompaniýamyz LN2 dozlaýyş enjamy we beýleki taýýar önümleri ýüze çykarmak ýa-da gözleg maşynlary bilen başlady.

Gözleg we gözleg işlerinde we kompaniýanyň täzeliklerinde yhlas bilen täze ösüşe ýetdik we azyk senagatyndaky baý tejribämiziň esasynda azyk gaýtadan işleýän enjamlarda beýleki önümlere ýaýradyk.

Detüze çykaryjy enjamy goşmak bilen önümlerimiz.Tekstdäki önümlere bazaryň ýokary islegi sebäpli, kesgitleýji maşyn müşderileriň önüminiň hilini kepillendirmek üçin müşderileri çalt we takyk kesgitlemegi üpjün edýär.

Konserwirlenen iýmit we içgini doldurmak we tikmek, ýuwmak, mahcine ect ýaly iýmitleri öňünden işleýän maşyn.

Machineeke maşyn enjamyna goşmaça, kompaniýa müşderilerimiz üçin ähli önümçilik liniýasyny üpjün edýär.

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda täze maşynlar döretmek ýa-da daşarky maşynlary täzelemek, müşderilerimizden gowy abraý gazandyk.

1 (1)
1

Biziň borçnamamyz

“Willman Machinery” kompaniýasy, ýokary hilli maşyn öndürmäge we önümçiligi we dolandyryşy yzygiderli kämilleşdirmegimize garamazdan her bir müşderi üçin doly kanagatlandyrylan gaplaýyş enjamlaryny we hyzmatyny üpjün etmegi maksat edinýär.

Üstünligimiziň açarydygyna ynanýarys.Gözleg we ösüşe berk ygrarly bolmak bilen, müşderilerimize önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrýan, ýük bitewiligini ýokarlandyrýan we amal çykdajylaryny azaldýan ösen çözgütler bilen üpjün edýäris.

Biziň pelsepämiz

Müşderilerimiz bilen berk we dowamly gatnaşyk gurmak arkaly edýän her bir işimizde kämillik gazanmagy maksat edinýäris.

Bar bolan önümlerimizi arassaladyk we müşderilerimiziň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ösýän tehnologiýalardan peýdalanmak üçin yzygiderli täzelerini döretdik.

212  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin