Miwe suwy Wýetnamda konserw önümçiligi liniýa enjamlaryny öndüriji polupar

Gysga düşündiriş:

Marka: WILLMAN

Programma: Miwe şiresi konserw önümçilik liniýasy

Kelläni doldurmak : 18 doldurýan kelle

Tikin maşyny: 4 tikin kellesi

Naprýa .eniýe: 380V

Kuwwaty: 7.5kw

Iň ýokary tizlik: 250 banka / min

Ölçegi: 2800 x 1500 x 2200 mm

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip bermegiň wagty: 45 gün ýa-da bagly


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Willman Machinery - Hytaýdan gelen azyk we içgi maşynlaryny öndürýän hünärmen.

15 ýyllyk tejribe bilen, konserwirlenen iýmit ýa-da konserwirlenen içgiler, gazlandyrylan ýa-da gazlandyrylmadyk içgiler üçin dürli önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasynyň maşyn öndürijisi

Miwe suwy üçin konserw önümçiligi liniýasynyň ähli önümçilik liniýasynyň çözgüdi üçin baý tejribämiz bar, müşderilerimiz üçin köp sanly konserwirlenen miwe suwy önümçilik liniýasyny hödürläp, gowy abraý gazandyk.

Geliň, bu miwe suwy konserw önümçiliginiň haýsy maşynlardan ybaratdygyny göreliň.

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- Boş maşynlary boşadyp biler

Içgi konserwiniň önümçilik liniýasynyň başynda awtomatiki metal öçüriji maşyn ulanylýar.
Önümçiligi gowulandyrýan paletdäki doly we ýokary gaplanan boş metaldan boş metallary peseltmek üçin ulanylýar
müşderileriň içgi önümçiligini doldurmak we kanagatlandyrmak üçin netijelilik.
1. Göwrümi: minutda 0-600 banka
2. Ulanylýan gap: alýumin gap, gap-gaç, aýna çüýşe
3. Ulanylýan beýiklik: 39-240mm
4. Ölçegi: 4950 * 2500 * 4500mm
5. Paletiň ululygy üçin amatly: 1,1m * 1,4m / 1m * 1,2m
6. Elektrik üpjünçiligi: 380V 3 faza 50hz
7. Jemi kuwwaty: 5 kw
8. Jemi agramy: 4.5T
9. Sesi: < 85dB
10. Operator: 2 adam

Boş metal maşyny öçürip biler2

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy --- Boş kir ýuwýan maşyn

Bu boş maşyny ýuwup bilýän suw sepýän görnüşdir.
Boş suwuň aşagyna suw sepmek arkaly tersine öwrüler we doldurmak üçin dogry ýagdaýa öwrüler

Göwrümi: minutda 200-400 banka
Material: SUS304 poslamaýan polat
Ölçegi: 2400 × 2000 × 500mm

Miwe suwy Konserw önümçiligi 2-nji liniýa

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy --- Miwe şiresi Doldurma we tikin maşyny

Bu doldurma we tikin maşyny, miwe suwy, çaý, belok ýaly gazlandyrylan içgidir
içmek we konserwirlenen iýmit, kuwwaty minutda 100-300 banka.
Bu, miweli şiräni konserwasiýa önümçilik liniýasynyň iň möhüm enjamy
Enjam iki bölek : doldurmak we möhürlemek bilen birleşdirildi.Doldurma bölegi adaty basyşy doldurmak usulyny ulanýar.The
suwuklyk derejesi suwuklyk derejesini doldurmak ýörelgesi bilen dolandyrylýar.Adaty temperaturany doldurmak we ýokary temperatura doldurmak mümkin
uýgunlaşdyryň. Doldurylan kelle: 36 kelle,
Tikin kellesi: 6 kelle
Göwrümi: Maks.350 cpm
Diametri diapazony: 52.5-99mm
Boý aralygy: 70-133mm
Ölçegi: 2.8M * 1.7M * 1.95M
Agramy: 5500 kg
Kuwwaty: 7.5 kw
Model
WM-12-1
WM-18-1
WM-18-4
WM-24/6
WM-36/6
Arza
Hünär piwo, gazlandyrylan içgiler, gaz içgisi, gazly suw, sidr, gazlandyrylan suw
Gaplamak görnüşi
Alýumin gaplar, gap-gaç gaplary, öý haýwanlary we ş.m.
Potensial
2000CPH (12oz)
2000CPH (1L)
3000-6000CPH
4000-8000CPH
18000 CPH
Doldurma aralygy
130ml, 250ml, 330ml, 355ml, 500ml, 12oz, 16oz, 1L we ş.m. (0,1-1L)
Kuwwat
0.75KW
1.5 KW
3.7 KW
3.7 KW
7.5 KW
Ölçegi
1.8M * 1.3M * 1.95M
1.9M * 1.3M * 1.95M
2.3M * 1.4M * 1.9M
2.58M * 1.7M * 1,9M
2.8M * 1.7M * 1.95M
Agram
1800KG
2100KG
2500KG
3000KG
5500KG
Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy 3

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- Suwuk azot dozalaýjy maşyn

Alýumin gapda miwe suwy (ýok - gazlandyrylan) öndürilende, suwuk azot dozasy maşyny zerurdyr.
Lqiuid azot dozalaýjy maşyn ýagtylyk paketini güýçlendirýär
Suwuk azot özünden has ýyly bir zada degeninde gaza öwrüler.Gazyň göwrüminden 700 esse köpelýär
Doldurylan alýuminiň baş meýdanyna bir damja suwuk azot howany diňe azot goýup arassalaýar.Suwuklyk ulanmak arkaly
azot dozasy, nauşnikde galan kislorod 0,5% -e çenli azaldylyp bilner.

Minutda 300 banka, Üznüksiz doza tizligini düzüň
Uiterlikli ölçeg: Müşderiniň islegine görä
Kuwwaty: 200W
Naprýa .eniýe: 380V 50HZ 3 faza
Agramy : 32kg
Ölçegi: 1300mmx750mmx450mm

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy 4

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy --- Pasterizasiýa tuneli

Pasterizasiýa tuneli suw sepýän görnüşli çüýşäni ýyladýan / sowadyjy maşyn.

Sterilizasiýa gazany bilen deňeşdirilende, pasterizasiýa tuneli ýokary netijelilik we aňsat işlemek aýratynlyklaryna eýedir.
Bu tunel pasterizatory, paket (suwuk ýa-da PET çüýşesi ýa-da aýna çüýşe) bilen suwuk önümi sterilizasiýa edip biler.Suwuk önümde ýa-da paketde bar bolan ähli bakteriýalary öldürip biler.Suwuk önüm we onuň bukjasy sterilizasiýa temperaturasy bilen gyzdyrylýar, bu temperaturany mazmuna görä belli bir wagtlap saklaň, paketiň üstüne salkyn suw sepip, otag temperaturasyna çenli pes bolýar.
Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy 5

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- Içerki basyşy kesgitleýji maşyn

Her bir alýuminiň syzmazdan gowy möhürlenip biljekdigine möhürlenenden soň içerki basyşy kesgitlemek

Göwrümi: 1200 banka / min
Ulanylýan basyş aralygy: 0-6bar
Dinamiki takyklyk 0.05bar-dan gowudyr
Statiki takyklygy kesgitlemek: 0.01bar
Synagyň takyklygy: 99.99%
Ingitirilen zarba derejesi 0.01% -den az
Sensor takyklygy 0.01bar-dan gowudyr
* Gysylan howa: Silindrleri ýok etmek üçin ulanylýar.8 mm diametrli howa turbasy, basyş aralygy 4-6 kg

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy 6

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- Kodlaşdyryjy maşyn

32 nokat matrisa jet çap etmegine, zynjyr ulgamyna, syýa ulgamyna we burnuna ýetmek üçin innowasiýa dizaýny bolup biler
has ýokary durnuklylyk.
* Spreý çap etmegiň parametrleri we maglumat mazmuny ammar integrasiýasynda, ýagny
* ulanyjy üçin islän wagtyňyz tapmak, wagt ýitirmek we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly.
* Dizaýn kompýuter tarapyndan gönüden-göni redaktirlenip bilner.Maglumat, dizaýn,
* we söz kitaphanasy USB ulanyp import edilip ýa-da eksport edilip bilner.

Miwe suwy Konserw önümçiligi 7-nji liniýa

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- PVX ýyladyş gysgaltma belgili maşyn

* Veseň ulgamy, doly ýeň ýeň belliklerini ulanmak we gysmak üçin doly awtomatiki gysylýan ýeň bellik ulgamy.Her ýeň ulgamy ýeň ýeňijini, bir ýa-da iki gysylýan tunel modulyny (talaplara baglylykda), ulgam arkaly konteýnerleri daşamak üçin bug generatoryny we poslamaýan polat konweýerini öz içine alýar.

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasy 8

Miwe suwy Konserw önümçiligi liniýasy --- Awtomatiki gysyş gaplaýyş maşyn / gaplaýyş enjamlary

* Awtomatiki gysyş gaplaýjy maşyn, içgi gapyny ýa-da çüýşäni, mineral suw çüýşesini, piwo paketini gaplamak üçin amatlydyr.Bu PE filmi gysmak, karton ýa-da kagyz çüýşesiz tygşytlaýyş bukjasy.Gaplamak we ýylatmak tuneli oňat öndürijilik bilen durnukly we durnukly işleýär.

Miwe suwy Konserw önümçiligi 9

“Willman Machinery Company” -iň tanyşdyrylyşy

zhoushan willman maşyn tehnologiýasy Co, Ltd ýokary tehnologiýaly enjamlaryň professional önümçilik kärhanasy bolup, gözleg we ösüşi, dizaýny, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýär Biz konserwirlenen azyk içgilerini konserwasiýa enjamlary we aseptik suwuk doza maşynyny öz içine alýan suwuk azot doza maşynynda aýratyn kesgitlenendiris vakuum kesgitleýji maşyn, içki basyşy kesgitleýji mahine ekt ýaly iýmit önümlerini kesgitleýji maşyn.Tejribeli toparymyz size düzüliş dizaýnyny goşmak bilen hünär hyzmatyny hödürlär.Energiýany tygşytlamak, zähmet tygşytlamak we kuwwaty ýokarlandyrmak bilen, öndürýän önümlerimiziň hiline has köp üns berýäris.
Üstünliklerimiz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin