Hytaý üçin önümçilik çüýşeli içgiler sterilizatorlary / suw sepýän görnüşli tunel piwo pasterizasiýa enjamy üçin önümçilik kompaniýalary

Gysga düşündiriş:

Marka: WILLMAN

Önüm: Spreý sterilizasiýa tuneli enjamy

Material: SUS 304

PLC awtomatiki temperatura gözegçilik

Göwrümi: sagatda 4800-24000 banka

Satuw hyzmatyndan öň: Önümçilik liniýasynyň dizaýny

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip bermegiň wagty: takmynan 25 gün

Funksiýa: Pasterizasiýa

Awtomatiki baha: Awtomat


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt we has ýokary sitatalar, ähli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dogry çözgüdi, gysga nesil wagtyny, jogapkärli hil tutawajyny we Hytaý senagat çüýşeli içgiler sterilizatorlary / suw spreýleri üçin önümçilik kompaniýalary üçin töleg we iberiş işleri üçin ajaýyp önümler we hyzmatlar saýlamaga kömek etmek üçin habarly geňeşçiler. Tunel piwo pasterizasiýa maşynyny ýazyň, Müşderileriň ynamyny gazanmak, elbetde, gowy netijelerimiziň altyn açarydyr!Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, web sahypamyza girmek ýa-da biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi doly arkaýyn duýuň.
Çalt we has ýokary sitatalar, ähli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dogry çözgüdi saýlamaga kömek etmek üçin gysga nesil wagty, jogapkärli hil tutumy we töleg we ýük daşamak işleri üçin ajaýyp önümler we hyzmatlarPiwo tuneli pasterizasiýa, Hytaý tuneli pasterizasiýa piwo, “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we “müşderileriň islegini ugrukdyryjy hökmünde kabul ediň” hyzmat ýörelgesi bilen, içerki we halkara müşderiler üçin ökde önümleri we gowy hyzmaty hödürleýäris.

Haryt amaly

Awtomatiki köp maksatly awtoklaw ýokary netijeliligiň, birmeňzeş ýylylyk paýlanyşynyň, temperaturanyň ýokarlanmagynyň peselmeginiň, ösen iýmit tehnologiýasynyň, ýokumlylygyň peselmeginiň we oňat tagamynyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Awtomatiki ulag serişdesini ulanmak bilen, awtoklawyň girýän wagtyny awtomatiki azaltmak we doly kapasany öz gezeginde awtoklawda çalt ibermek üçin optiki ölçegli shema laýyklykda işleýär.

Ster-ilizasiýa geçirilenden soň ulgam awtomatiki jaň eder we awtomatiki geçiriji awtoulag awtomatiki kapasany düşürmegi tamamlamak üçin önümleri göni nobata iberer.

Maşyn tehniki beýany

Esasy tehniki parametrler

1. Poslamaýan polatdan ýasalan material, ykjam umumy gurluş
2. qualityokary hilli plastmassa tor zynjyry,

3. temperatureokary temperatura garşylyk poslama garşylyk

4. Pt100 temperatura datçigi ± 0.5C ýetip bilýän ýokary ölçeg takyklygyna eýe.

5. Sterilizasiýa şerti, PLC duýgur ekrany, STIN tarapyndan dolandyrylýar

6. Jemi gaýtadan işleme wagty, önümçilik prosesine görä sazlanyp bilinýän ýygylygy öwürmek bilen dolandyrylýar.

Tehniki parametrler

 1. Ölçegi: L = 10M W = 1M
 2. Önümiň çykyş temp .: 25-30 ℃
 3. suw sarp edilişi: Gaýtadan ulanmak
 4. Material: SUS304 poslamaýan polat
 5. suw bug bilen gyzdyrylýar.Temp bilen.dolandyryş ulgamy.
 6. Funksiýanyň beýany: üç temperatura basgançagy bilen.,
 7. Gyzdyryş tapgyry: 4 metr
 8. Atingyladyş tapgyry (sterilizasiýa etaby): 4 metr
 9. Sowuklama tapgyry: 4 metr
 10. Konweýer zynjyrynyň materialy: PP
 11. Motor + azaltmak: Hytaýyň meşhur markasy
 12. Suw nasosy: nanfang nasosy
 13. Maşyn çarçuwasy: SUS304
 14. Aragatnaşykçylar / gorag: Schneider

Çalt we has ýokary sitatalar, ähli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dogry çözgüdi, gysga nesil wagtyny, jogapkärli hil tutawajyny we Hytaý senagat çüýşeli içgiler sterilizatorlary / suw spreýleri üçin önümçilik kompaniýalary üçin töleg we iberiş işleri üçin ajaýyp önümler we hyzmatlar saýlamaga kömek etmek üçin habarly geňeşçiler. Tunel piwo pasterizasiýa maşynyny ýazyň, Müşderileriň ynamyny gazanmak, elbetde, gowy netijelerimiziň altyn açarydyr!Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, web sahypamyza girmek ýa-da biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi doly arkaýyn duýuň.
Önümçilik kompaniýalaryHytaý tuneli pasterizasiýa piwo, Piwo tuneli pasterizasiýa, “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we “müşderileriň islegini ugrukdyryjy hökmünde kabul ediň” hyzmat ýörelgesi bilen, içerki we halkara müşderiler üçin ökde önümleri we gowy hyzmaty hödürleýäris.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin