Coca-Cola 2022-nji ýylda 43 milliard dollar girdeji gazanyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11% köpeldi.

15-nji fewralda Coca-Cola kompaniýasy 2022-nji ýylyň dördünji çärýegini we doly ýyllyk maliýe hasabatyny ýaýratdy, hasabatda dördünji çärýekde kompaniýanyň girdejisiniň 10,125 milliard dollar (takmynan 69,139 milliard ýuana) bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7% ýokarlandygy görkezildi. bazara garaşmak 9,92 milliard dollar;Amal girdejisi ABŞ-nyň 2,075 milliard dollary (takmynan 14,169 milliard dollar) boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 24% ýokarlandy;Her paýdan alnan girdeji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 0,45 dollar boldy.
2022-nji ýylyň dowamynda Coca-Cola-nyň girdejisi 43004 milliard dollar (takmynan 293,653 milliard ýuana) boldy, bu bolsa ýyl bilen deňeşdirilende 11 göterim ýokarlap, bazaryň garaşyşyndan 42,8 milliard dollardan geçdi;Amal girdejisi ABŞ-nyň 10,909 milliard dollary (takmynan 74,492 milliard ýuana) boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 6% ýokarlandy;Her paýdan girdeji 2,48 dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7% ýokarlandy.

Maliýe hasabaty, Coca-Cola-nyň dünýädäki ýeke-täk guty satuwynyň dördünji çärýekde 1% azalandygyny we tutuş ýylyň dowamynda 5% ýokarlandygyny görkezýär.Dördünji çärýekde we tutuş 2022-nji ýylda, Coca-Cola-nyň alkogolsyz içgi bazaryndaky paýy ýokarlandy, alýuminiý içgini içmäge taýyn, doldurma we tikin maşynyöý we öý däl kanallaryň baha paýyny goşmak bilen.
Dürli kategoriýalaryň bir guty satuwyna görä, gazlanan alkogolsyz içgiler, ýylyň dowamynda 4% ýokarlamak bilen dördünji çärýekde tekiz galdy;Miwe suwy, süýt önümleri we ösümlik esasly içgiler dördünji çärýekde 7% azaldy we ýylyň dowamynda 3% ýokarlandy;Çüýşeli suw, sport içgileri, kofe we ​​çaý dördünji çärýekde tekiz bolup, ýylyň dowamynda 6% ýokarlandy.
Şolaryň arasynda, kompaniýa maliýe hasabatynda bir konteýnerdäki çüýşeli suwlaryň satuwynyň dördünji çärýekde tekiz bolandygyny we ýylyň dowamynda 5% ýokarlandygyny aýtdy.
Maliýe hasabatynda, Coca-Cola 2023-nji ýylyň dowamynda öndürijilik görkezmesini çap etdi we 2023-nji ýylyň dowamynda organiki girdejiniň ösüş depgini 7% - 8% bolar diýlip çaklanylýar.
https://www.willmanmachinery.com/aluminum-can-canned-fruit-juice-filling-and-seaming-machine-product/
Direktorlar geňeşiniň başlygy we Coca-Cola-nyň baş direktory Jeýms Kuinsi: "2023-nji ýylyň başynda, potensialy ýokarlandyrmak üçin maýa goýumlaryny dowam etdirýäris we işewür çeýeligi saklamak üçin çüýşe partnýorlary bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýäris" -diýdi.
Hytaý bazary barada aýdanymyzda, Khan Kunjie maliýe hasabatynyň konferensiýasynda “Hytaý bazarynyň açylmagy Coca-Cola-nyň işine oňyn täsir eder.Hytaý bazary kadaly ýagdaýa geler we satuw mukdary 2019-njy ýyldaky derejä ýetip biler ýa-da ondan ýokary bolup biler "-diýdi.
Hytaý bazarynda, 2022-nji ýylda, Coca-Cola Hytaý, iki sany uly çüýşeli hyzmatdaş, COFCO Coca-Cola we Taikoo Coca-Cola, ýerli önümçilik kuwwatyny gowulandyrmak we hytaýlylaryň yzygiderli ýokarlanýan islegini kanagatlandyrmak üçin maýa goýumlaryny dowam etdirdi. bazary.2022-nji ýylyň iýul aýynda COFCO Coca-Cola 20-nji zawody we Coca-Cola Hytaý ulgamynyň 46-njy zawody bolan COFCO Coca-Cola Guizhou Zawody işe girizildi.Mundan başga-da, COFCO Coca-Cola Huazhong Beverage Co., Ltd.-iň ilkinji aseptiki miwe içgisi önümçilik liniýasy we COFCO Coca-Cola Heilongjiang kompaniýasynyň täze önümçilik liniýasy geçen ýyl işe girizildi we COFCO Coca-Cola-nyň öňe gitmegine kömek etdi. önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak we netijelilik.

 


Iş wagty: 15-2023-nji mart
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin