DoorDash hasabatynda alkogol sargytlarynyň ösüşi görkezilýär

DoorDash ilkinji alkogol onlaýn sargyt tendensiýalary hasabatyny we üçünji ýyllyk restoran onlaýn sargyt tendensiýalary hasabatyna ilkinji gezek seretdi.Bu hasabatlar, sarp edijileriň onlaýn sargyt islegleriniň we ýüze çykýan nahar we içgi tendensiýalarynyň üýtgeýän keşbine çuňňur çemeleşýär.Bu bölek satuw, sarp edijileriň zerur zatlary almak üçin DoorDash-dan nähili peýdalanýandyklaryny we täjirleriň sarp edijiniň islegini kanagatlandyryp we satuw mukdaryny artdyryp biljekdigini jikme-jik görkezýär.

Sarp edijiler amatlylygy gözlemegi dowam etdirýärler, sebäbi eltip bermek programmalary adamlaryň gündelik işleriniň bir bölegine öwrüldi, iýmit we alkogol zakaz etmekden azyk önümlerine, sowgatlara we ş.m.Aslynda, 2023-nji ýylda sarp edijiler 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende üçünji tarap programmalary ýa-da web sahypalary arkaly iýmit sargyt etmegi has gowy görýärler. alkogoly howpsuz satyn almak üçin sarp edijiler üçin ileri tutulýan ýol.Rahatlyk, amatlylyk we wagt tygşytlamak alyjylar tarapyndan alkogol we eltiş hyzmatlaryny ulanmagyň esasy sebäpleridir (42%).Aşakda maglumatlara has çuňňur çümmek:

Iň köp iýmek we içmek tendensiýalary

 • Baş gahryman hökmünde salat:ABŞ-da 2022-nji ýylda DoorDash-da zakaz edilen iň ýokary önümleriň käbiri gowurma, burger we pitsa.Şeýle-de bolsa, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, sarp edijiler salat we takos ýaly sagdyn görnüşleri sargyt edýärler.
 • Gaty seltzerler we içmäge taýyn kokteýller şu ýerde:Sargyt etmek üçin her kimiň halaýan içgileri tagamly malt içgilerinden, gaty seltzerlerden we gaty sidrden başga zat däl.Mundan başga-da, bir ýyllap halaýan, içmäge taýyn kokteýli onlaýn eltip bermekde bäş esse ösüş boldy.
 • Käbir klassikler hiç haçan gitmeýärler:Arak we tekila, 2022-nji ýylda DoorDash ulanyjylarynyň arasynda onlaýn satyn almak üçin onlaýn satyn almak üçin iň meşhur we iň çalt ösýän alkogolly içgilerdir. Mundan başga-da, senet piwo pudagy 2028-nji ýyla çenli iki esse artyp, 200 milliard dollardan geçer diýlip çaklanylýar. annualyllyk girdejisinde kompaniýa 2022-nji ýyldaky “Fortune Business Insights” hasabatyna salgylanýar.

Sarp edijiler üçin iň ýokary sargyt endikleri

 • Elýeterli görnüşleri gözleýärsiňiz:Häzirki inflýasiýa krizisi barada aýdylanda, sarp edijiler çykdajylary az saklamak bilen, dostlary we maşgalasy bilen iýmitden we içgilerden lezzet alýarlar.
 • 2023-nji ýylda arzan tölegler, 2022-nji ýylda gowy sargyt ediş tejribesine garanyňda restoran gowşuryş usulyny saýlanyňyzda iň möhüm aýratynlyk hökmünde ýokarlandy.
 • Menýu nyrhlary (51%) we menýu saýlamak (55%), täze restorany eltip bermek, alyp gitmek ýa-da almak üçin sarp edijileriň gözleýän iň esasy iki zady.
 • 18% -i pul tygşytlamak üçin talap edilýän spirtli içgileri sargyt edýärler we çalt sargyt etmegiň bu usulyny ulanýarlar.Spirtli içgileri sargyt edýän adamlar üçin 10-dan ýedi töweregi azyndan aýda onlaýn alkogol sargyt edýär.
 • Geljek hepde şol bir wagt: Sarp edijileriň endikli jandar bolýandyklary geň däldir.
 • Restorany eltip bermek üçin sargytlaryň köpüsi günortanlyk (irden 11 - günortan) we agşamlyk nahary (agşam 5 - agşam 7).Şeýle-de bolsa, ir ertirlik naharyny (ýa-da gijeki iýmitleri) eltip bermek ýa-da alyp gitmek üçin sargyt etmegiň meşhurlygy yzda galmaýar, sebäbi ýylyň dowamynda (ýary gije - irden 5) sargytlaryň iň uly ösüşi.
 • Sarp edijiler bu ajaýyp içgini agşamlyk nahary bilen jübütlemek isleýärler, sebäbi ýerli wagt bilen agşam sagat 6-da spirtli içgileri eltip bermek ýa-da alyp gitmek üçin iň meşhur wagt.
 • Uzakly hepdeden soň, anna we şenbe günleri alkogol almak we eltip bermek üçin iň meşhur günlerdir.
 • Elmydama başdan geçirmeler üçin:Sarp edijiler iýmit we alkogol zakaz etmek üçin, şeýle hem täze restoranlary we zatlary tapmak üçin üçünji tarap programmalaryny ýa-da web sahypalaryny ulanmak aňsatlygyndan peýdalanýarlar.
 • DoorDash ýaly üçünji tarap programmasyna ýa-da web sahypasyna girmek, eltip bermek ýa-da alyp gitmek üçin iýmit sargyt etmek üçin bir ýer saýlamak, onlaýn gözleg (16%) ýa-da urmak meselesinde iň ýokary orny eýeleýär (34%). göni restoranyň programmasyna / web sahypasyna (22%).
 • Sarp edijiler halaýan restoranlaryna wepaly bolsalar-da, täze zatlary synap görmekden gorkmaýarlar;94% täze menýu elementlerini köplenç ýa-da wagtal-wagtal synap görýändiklerini aýdýarlar.DoorDash-yň maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 2022-nji ýylyň 4-nji çärýegine garanyňda ýarysyndan az (48%) täze dükandan sargyt edildi.
 • Restaurantserli restoranlaryna sargyt we goldaw bermegi saýlaýarlar:33% ýerli restoranlardan (sebitlerinde bir ýeri bolanlar) saýlamagy makul bilýär, 18% -i bolsa sebitlerinde iki-10 ýerde ýerleşýän restoranlary saýlamagy makul bilýär.

Sarp edijileriň iň esasy meselesi amatlylykdyr we sargyt we sarp ediş endikleri, stressiz söwda etmegiň artykmaçlygynyň hiç ýere gitmeýändigini görkezýär.Hasabatda bellenilişi ýaly, hemme zat üçin eltiş hyzmatlaryny ulanmagy dowam etdirýärler, ýerli restoranlara we söwdagärlere goldaw bermegiň täze ýollaryny gözleýärler.

 

Içgi senagatyndan makala

Miwe suwy Wýetnamda konserw önümçiligi liniýa enjamlaryny öndüriji poluparMiwe suwy Wýetnamda konserw önümçiligi liniýa enjamlaryny öndüriji polupar 1


Iş wagty: 25-2023-nji maý
 • Youtube
 • Facebook
 • Linkedin