Saud Arabystanynda folga bilen örtülen Coca-cola bankalary

COVID-19 jogap hökmünde täze gaplama girizildi

 Gapakly suratyň üstünden folga_1020x420Sarp edijiler COVID-19 pandemiýasynyň getiren täze kadasyna uýgunlaşdylar.Dürli gaplama çözgütleriniň zerurdygyna indi has köp düşünýärler-Alýumin folga gaplar üçin örtülen möhürleýji maşynwe muňa jogap hökmünde Coca - Cola kompaniýasy Saud Arabystany Patyşalygynda gorag folga örtügini çykardy.100% gaýtadan işlenip bilinýän alýuminden öndürilen örtük, sarp edijilere rahatlyk bermek we arassaçylyk meselelerini ýeňletmek üçin gapagyň ýokarky ýüzüni goraýar.

MakKinseý we Kompaniýa tarapyndan 2021-nji ýylyň mart aýynda geçirilen Saud Arabystanyndaky sarp edijileriň pikirini öwrenmek, ilatyň 39% -iniň arassaçylyk gaplamalaryny ileri tutýandygyny görkezdi-Alýumin folga gaplar üçin örtülen möhürleýji maşyn.

 

Sebitiň marketing bölüminiň müdiri Tarun Sabhlok açylyş dabarasy barada şeýle diýdi: “Bu taslama Saud Arabystanynyň ilatynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin syýahatymyzda möhüm tapgyr boldy.Bu täze gaplama çözgüdi üçin diýseň tolgundyrýarys, sebäbi bu sarp edijiniň aladasyny çözýär.Saud Arabystanymyzdaky sarp edijiler bu täze gaplamadan peýdalanýarlar, olara rahatlyk berýär we tejribelerini düýbünden kynçylyksyz edýär ".

Bu başlangyç dabarany bellemek üçin Coca - Cola kompaniýasy Saud Arabystanynda adam düşünjelerini we bazardaky sarp edijileriň özüni alyp barşyna synlary göz öňünde tutýan teleýaýlym reklamasyny hödürledi.

Sabhlok sözüniň üstüni ýetirdi: "Biz sarp edijilerimiziň isleglerine yzygiderli uýgunlaşmak we Coca - Cola kompaniýasynyň dünýä derejesinden we tejribesinden peýdalanmak isleýäris".

Coca - Cola ýasamagy maksat edinýärtegelek ykdysadyýetiň gaýtadan ulanylýan gaplama bölegi2025-nji ýyla çenli. Galyndysyz dünýä strategiýasynyň bir bölegi hökmünde, 2030-njy ýyla çenli 100% ýygnamak we gaýtadan işlemek, adamlary maksatlaryna ýetmek üçin birleşdirýär.

 

"Bu makala koka-kola orta gündogardan"

 

Alýumin folga gaplar üçin örtülen möhürleýji maşyn


Iş wagty: Iýun-05-2023
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin