Çüýşeli suwy nädip tapawutlandyryp bolar?

Hytaýyň gaplanan agyz suwy önümçiligi 100 million tonnadan geçýär we Hytaýyň iň baý iki adamyny hem inkubasiýa etdi.Şeýle-de bolsa, tejribe alýanlaryň köpüsi çüýşeli suwy tapawutlandyrmak kyn kategoriýa diýip hasaplaýarlar.
Çaý ýasamak, süýt ýuwmak, ýüz geýmek, bäbekler we garrylar üçin çüýşeli suw bolsun, ýa-da ulanyş ssenarilerine we adamlara görä bölünýän çelek suwy we işewürlik ýaly ýokary bahaly önümler bolsun, köp girýänler wagtlaýynça çykýarlar dürli önümleri gözlemek.
Käbir hünärmenleriň pikirine görä, çüýşeli suw köp iri kärhanalaryň her gezek pul gazanmak işi däl.Çüýşeli suwuň uly walýuta häsiýeti sebäpli, kanal müşderilerini goldamak üçin gural hökmünde hem ulanylýar.Kämahal iri kärhanalaryň goldawyny talap edýän bu kategoriýanyň üstünlik gazanmagynyň açary, umumy ýazgylary hasaplamakdyr.

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasynyň maşyn öndürijisi

surat : pikabaýdan

Çüýşeli suw bazaryndaky oňyn we pes taraplar bar, ýerli suw kärhanalary özleşdirmek arkaly tapawutlandyrmagy gözleýärler。
Çüýşeli suw bazary köne oýunçylar üçin durnukly bazara öwrülen ýaly, täze girýänler daş-töwereginde suwy ýygy-ýygydan barlaýarlar.Golaýda Nongfu Bahary we Master Kang ikisi hem 2022-nji ýyldaky maliýe hasabatlarynda suw biznesiniň häzirki ýagdaýyny mälim etdiler.Ikisiniň hem ýyllyk mukdary degişlilikde 18-8 milliard we 4,9 milliard derejesinde bolup, ösüş depgini 7-8% töweregi.
Adaty çalt hereket edýän sarp ediş harytlary ägirtlerinden başga-da, täze gelenler hem yzygiderli synanyşýarlar.Geçen ýylyň maý aýynda “San Dun Ban” kofe markasy täze 300ml dag çeşmesiniň suwunyň çykarylandygyny resmi taýdan yglan etdi we “gyssagly kofe bilen birleşdirilende tagamyň has näzik we ýumşakdygyny” aýtdy.Geçen ýylyň iýun aýynda Youming 569ml oflayn bahasyny 4 ýuandan 3 ýuana çenli düzedip, “dünýädäki suw desgalaryny köpeltmäge we ýokary hilli mineral suwuň ýönekeý adamlaryň öýlerine girmegine umyt baglaýarys.
Şol ýylyň oktýabr aýynda “Panpan Food” “Leopard” markasy arassa tebigy mineral suwuň täze köp spesifikasiýasyny açandan soň, Fujian Guanjişan mineral suwuna strategiki gol çekilendigini yglan etdi we iki tarapyň “gözleg we ösüş, önümçilik, kanal, marka we beýleki ölçegler… Guanjişan mineral suwunyň özboluşly ýokary hilli aşgar mineral suwy Panpanany baýlaşdyrariçgi önümleriniň ugry. "Şu ýylyň fewral aýynyň ahyrynda “Jinmailang Beverage” wideo belgisinde 570ml ýokary derejeli mineral suwy resmi taýdan yglan etdi.
Bahalaryň ýokarlanmagy bilen täze önümleriň hemmesi diri galmady.Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri magdançylyk kanallarynyň işiniň garaşylmaýandygyny görkezdi.Maliýe we ykdysadyýet ulgamy, käbir C dükan söwdagärleriniň ammarlaryny we ýük daşaýandyklaryny onlaýn gördi.Şu ýylyň mart-maý aýlarynda ýaramlylyk möhleti bolan önümleriň ortaça ýekeje çüýşe bahasy 1-1,9 ýuana çenli aşaklady.Bir içerki adam Kaijine uanuanqi tokaýynyň suw içgiler bazaryndan ýüz öwürmejekdigini aýtdy.
Mundan başga-da, Pekin senagat we söwda ulgamy San Dun Ban we Pan Pan suw içgileriniň onlaýn dükanlarynda dag çeşmesiniň suwunyň ýa-da gaplaňyň mineral suwunyň yzlarynyň ýokdugyna göz ýetirdi.Müşderi bilen baglanyşykly hyzmat, Sandun Banşan çeşmesiniň suwunyň geçen ýylyň ahyrynda wagtlaýyn tekjelerden çykarylandygyny mälim etdi.Leopard Power mineral suw hem wagtlaýyn onlaýn we awtonom görnüşde elýeterlidir.Häzirki wagtda “Leopard Power” diňe onlaýn elektrolit suwlaryny hödürleýär.
Maliýe we ykdysadyýet torunyň Jinmailangdaky resmi dükany, dürli doly azaltmak çäreleri sebäpli, Liangbai Kaihong 550ml çüýşe üçin 59 ýuanyň 12 çüýşe üçin bary-ýogy 24,6 ýuandygyny gördi;370 millilitr ýokary derejeli asylly Maýaşa mineral suwunyň 24 çüýşesiniň asyl bahasy 72 ýuana, ýöne hakyky satyn alyş bahasy bary-ýogy 33,9 ýuana boldy - bu önümiň “3 ýuan suwy” barada gyzgalaňly pikir alyşýan önümi görkezýär. bahasy, 1,4 ýuana çenli aşaklady.
“Hytaýyň gowy suw daşaýjysy” şygary görkezilen “ingingjiashan Spring” -yň resmi web sahypasynda, “ingingjiashan Spring” tarapyndan hödürlenýän gaplamalary özleşdirmek hyzmatlary toý dabarasy, konferensiýa, kärhana we beýleki sahnalary öz içine alýar.Kaýjiniň pikiriçe.com, toý toýy üçin iň az sargyt 800 bölek, her bölek üçin 24 çüýşe.380ml modeli üçin başlangyç töleg tölegi 268800 ýuana, her çüýşe üçin ortaça 1,4 ýuana deňdir.
Bölünen sahnalara bolan isleg çüýşeli suwuň mukdaryny ýokarlandyrdy we çaý öndürýän suw iň meşhur kategoriýa öwrüldi
Köpçülige we sahna görä bölünen çüýşeli suw bazary birnäçe meşhur kategoriýalarda ýüze çykýar.JD Supermarket tarapyndan ýaýradylan soňky maglumatlara görä, JD-de onlaýn agyz suwunyň satuw netijelerine esaslanyp, çaý öndürýän suw, ene we çaga suwy, çorba öndürýän suw, garry suw, gözellik suwy we ş.m. ýaly ssenariýalar ýüze çykýar.Ssenariýa boýunça, ofis we çaý öndürýän suwuň satuwy geçen ýylda beýleki ssenariýalardan has ýokarydy, ýöne çorba öndürýän sahnalaryň satuwynyň ösüşi iň ýokary, ondan soň çaý öndürmek, ofis we oturylyşyk sahnalary.
Şeýle hem, maglumatlar 2022-nji ýylda JD.com-da çaý öndürýän suwuň satuwy bilen deňeşdirilende takmynan iki esse köpelendigini we üç ýyllyk birleşme ösüşiniň 75% -e ýetmegine garaşylýandygyny görkezýär.Çaý öndürýän suw önümlerini satyn alýanlaryň arasynda ýaşlar barha köpelýär we 1995-nji ýylda doglan sarp edijileriň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 100% artdy.
Kaýjiniň onlaýn platformasy Nongfu Spring, Bama Bainian we Dongting Mountain ýaly markalaryň hemmesiniň ýörite çaý öndürýän suw önümlerini satuwa çykarandygyny gördi.
Şolaryň arasynda Nongfu dag çeşmesiniň çaý suwy, dag çeşmesiniň suwunyň “Wuyi dagynyň köne ösýän tokaýyndan gelip çykýandygyny we dünýäde şol bir giňişlikde adaty orta subtropiki başlangyç tokaý ekosistemasydygyny” görkezýär.Bama, Guangxi şäheriniň Bama şäherinden ýüz ýyl bäri tebigy dag çeşmesi suwuny içmegiň gelip çykyşyny, ýylda 200000 tonna çäkli mukdarda “tebigy suw çeşmesi, bir agyz az” diýip belläp geçdi.Dongting dagy, Hytaýyň iň meşhur 10 çaýy Biluoçunyň gelip çykyşynyň gorag meýdanyndan gelýändigini, suw çeşmesiniň demirgazygyndaky Zhejiang, Anji Longwang dagynyň iň beýik depesinden, 1587 metr uzaklykda, diňe tapylan - öndürilmedik “Jiangnan Gongquan Natural Dag çeşmesiniň suw çeşmesi.Häzirki wagtda üç resmi dükanyň hakyky amal bahalary degişlilikde 3,4 ýuana, 7 ýuana we 4,6 ýuana deň hasaplanýar.
Suw çeşmeleriniň ekosistemasyny nygtaýan bu dag çeşmesinden başga-da, Quanyang çeşmesi, ingingjia dag çeşmesi we Watsons markalary çaý sözlerini açar sözlerde ýa-da gaplamalarda görkezer.Mysal üçin, Quanyang çeşmesinden “uchaucha Guanshui” önümi daşky gaplamada çaý demlemek üçin ýörite suw hökmünde bellik edilýär, ortaça bahasy litr üçin 10 ýuana deňdir.Dag çeşmesini garşylaýan ýabany bambuk köküniň kesilen suwunyň wagyz edilmegi, “gowy suwa batyrylanda dag çeşmesi çaý wagtynyň tagamyny berýär”.Her litr üçin ortaça bahasy bary-ýogy 3,6 ýuana.Dükan, Watsons-yň ýokary temperaturaly distillendirilen suwuny ulanyjynyň iberen ýüzlenmesinde distillendirilen suwda dürli hapalaryň ýokdugyny, masştabdan gaça durýandygyny we süýt tozy demlemek, çaý taýýarlamak, çorba çorbasy we aromaterapiýa gözelligi üçin amatlydygyny aýtdy.

Miwe suwy Wýetnamda konserw önümçiligi liniýa enjamlaryny öndüriji polupar 1


Iş wagty: 23-2023-nji maý
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin