Immun we içege saglygy henizem iň möhümdir

Içgi pudagynda epidemiýa adamlaryň immun saglygy baradaky düşünjesini ýokarlandyranlygy sebäpli, probiotik içgiler üçin kömek berýän adamlaryň probiotik içgilerine bolan gyzyklanmasy ep-esli artdy.

 

Hünärmenler, adamlaryň saglyga we immunitetine uly üns bermegi bilen, probiotik içgileriniň sarp edijileriň gündelik durmuşynyň möhüm bölegidigini subut edýärler.

Probiyotikler içegäniň tebigy deňagramlylygyny dikeltmäge kömek edip bilýändigi we içege ulgamynda 70-80% immun öýjükleri barlygy sebäpli, bedeniň goralmagyna üns, bu içgi kategoriýasynyň ösmegine şübhesizdir.2022-nji ýylda geçirilen FMCG Gurus probiotik gözleginde probiotikleriň we immunitetiň ýakyn baglanyşyklydygy görkezildi.Söhbetdeşlik geçirilen sarp edijileriň 71% -i immunitet ulgamyny berkitmäge kömek edýändigi sebäpli probiyotik önümlerini ulanýandyklaryny aýtdy.

“Chicago Technomic”, adamlaryň saglyga bolan umumy gyzyklanmasynyň artýandygyny, probiyotik içgilerini goşmak bilen köp sanly funksional maddalaryň we önümleriň döremegine sebäp bolýandygyny görkezdi.“Technomic” -iň 2022-nji ýyldaky sagdyn iýmit sarp edijiniň tendensiýasy hasabatyna görä, sarp edijileriň 21 göterimi funksional maddalary gözlär.Mundan başga-da, sarp edijileriň 31% iýmit siňdirişine kömek etmek üçin iýmit ýa-da içgi üçin has köp pul tölemäge taýýardyklaryny aýtdy.

Fermentlenen iýmitler we içgiler 2023-nji ýylda bir tendensiýa öwrüler diýlip garaşylýar. Bu tendensiýa, funksional maddalaryň köpelmegi bilen probiotik içgileriň ösmegine kömek eder.

 

Sarp edijiler immuniteti we iýmit siňdiriş ulgamynyň saglygyny ýokarlandyrýan içgiler bilen barha gyzyklanýarka, probiotikler bazary diňe giňeler.Mysal üçin, “Innowa Market Insights” 2022-nji ýylda belläp geçdi: “2019-njy ýylyň aprelinden 2022-nji ýylyň martyna çenli ABŞ-da immun we saglyga täsir edýän içgileriň sany CAGR 57% artdy."

 

Probiyotikler belli bir wagtyň dowamynda esasy akymyna öwrülen hem bolsa, adamlaryň probiyotiklere bolan gyzyklanmasy artýar we probiyotikler täze durmuş gazandy.2022-nji ýylda, Google-dan biologiki deslapky agentleriň we biologiki post-agentleriň gözleg mukdary takmynan 22% ýokarlandy (Imbibe eýeçilik maglumatlary, 2022).

 

Saglyk aýratynlyklary ähli ýaşdaky sarp edijileri özüne çekýär

Has köp sarp ediji umumy saglyga peýdaly içgileri gözleýär.Immun we içege saglygy baradaky bu gyzyklanma we habarlylyk ähli sarp ediji toparlara aralaşýar.

1

Probiotik içgiler, ähli ýaşdaky saglyga düşünýän ululary özüne çekdi.Bu içgiler “X nesli we Baby Boomers” -iň has garry adamlaryny özüne çekýän ýaly.Z nesli we müňýyllyk sarp edijiler probiotiklere has köp sarp edýärler.Çagalaryň barlygy hem faktor bolup durýar.12 ýaşdan kiçi çagalary we ýetginjekler (12 ýaşdan 17 ýaşa çenli) maşgalalarda probiotik satyn almagyň has ýokary görkezijisi bar, bu probiotik içgileriniň üstünlik gazanmagynyň ýene bir faktorydyr. ”

  Giňeltmek mümkinçilikleri

 Probiotik içgilere islegiň artmagy bilen hünärmenler häzirki ykdysady gurşawda probiotik içgiler bazarynyň dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini bellediler.Umumy kynçylyk, elýeterli bahalar we netijelilik düşünjesini saklamakdyr.Bahasy gaty ýokary bolsa we sarp edijiler teoretiki taýdan aç-açan artykmaçlyk alandyklaryna düşünmese, bu kategoriýanyň ösüşiniň haýallaşmagyna sebäp bolup biler.

  

Sarp edijileriň şeýle önümlere bolan gyzyklanmasyny höweslendirmek, sarp edijileriň innowasiýa gatnaşmagyny saklamak üçin hem möhümdir."Global üpjünçilik zynjyrynyň global meselelerini göz öňünde tutup, probiotik içgileriň täze önümleriniň sanynyň azalandygyny gördük."

  Industryygy-ýygydan mahabat çärelerini hödürlemek pudaga peýdalydyr.Sarp edijilere mahabat bahasy sebäpli bu kategoriýa girmegi saýlamaga mümkinçilik berýär.“

 Mundan başga-da, köpçülikleýin satyjylar häzirki wagtda probiotik içgiler üçin kanal söweşinde ýeňiş gazanýandyklary sebäpli, hünärmenler ähli bölek satuw kanallarynyň maksatly sarp edijiler üçin dogry görnüşleri we bahalary üpjün etmegiň möhümdigini bellediler."Bu diňe bir oňyn satuwy saklamaga kömek etmän, eýsem öý hojalygynyň aralaşmagyna hem kömek edýär."

  

Maglumat çeşmesi: https://www.bevindustry.com/articles/95597-immune-health-benefits-helps-probotic-beverages-appeal-to-diverse-consumer-groups


Iş wagty: Fewral-02-2023
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin