2023-nji ýylda alkogol içgileriniň täze ugry?

Dünýä epidemiýanyň tüssesinden çykyp, ykdysady üýtgeşme döwrüne girip başlansoň, çakyryň esasy ugry üýtgeýär.

 

RTD ösüşi

Soňky ýyllarda RTD alkogolly içgilere bolan isleg ýokarlanýar.IWSR-iň maglumatlary, global RTD bahasynyň 2022-nji we 2026-njy ýyllar aralygynda CAGR + 5% -den ýokary boljakdygyny görkezýär.

Gaty soda RTD kategoriýasynda öňdebaryjy orunda durýar.Hasap soda 2025-nji ýyla çenli dünýä RTD bazarynyň ýarysyny (2020-nji ýylda 30%) düzer diýlip çaklanylýar.2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli satuwyň umumy mukdarynyň 26% CAGR derejesinde ösmegine garaşylýar.

https://www.willmanmachinery.com/liquid-nitrogen-dosing-machine/

Pes we alkogolsyz alternatiwalar

 

Saglyk häzirki zaman sarp edijileriniň durmuş derejesini yzarlamagy üçin esasy şertdir.Alkogol içgileriniň köpüsi alkogol içgilerini azaltmagy maksat edinýärler, ýöne alkogol içgilerinden getirilen bagtdan ýüz öwürmek kyn.Şol sebäpden, alkogolly we alkogolsyz içgiler ýaly alkogolyň ornuny tutýanlar taryhy pursatda ýüze çykyp, alkogol pudagynda täze tendensiýa döretdi.

IWSR 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli alkogolly we az alkogolly içgileriň ýyllyk ösüş depgininiň + 8% boljakdygyny, adaty alkogolly içgileriň CAGR-yň şol döwürde + 0,7% boljakdygyny çaklaýar.

https://www.willmanmachinery.com/canned-food-filling-and-seaming-machine/

Consumptionokary sarp ediş tendensiýasy

Endokary derejeli içgiler, spirtli içgileriň uzak möhletli tendensiýasydyr.IWSR hasabatynda ruhlaryň ýokary bahaly önümler arkaly kategoriýanyň ýokary derejesini öňe sürmekde özboluşly ukybynyň bardygyny görkezipdi.Şol bir wagtyň özünde, piwo we çakyr markalary “az içiň, ýöne has gowy içiň” tendensiýasyndan peýdalanyp bilerler.Arzan bahaly piwo we çakyr, alyjylaryň ýaş nesli tarapyndan saýlanan has ýokary hilli we has gymmat çakyr bilen çalşyrylýar.
 https://www.willmanmachinery.com/liquid-nitrogen-dosing-machine/

Indi, 2023-nji ýylda, ykdysady ýagdaý barha näbelliliginde, alkogol we içgi kompaniýalary inflýasiýa, çykdajylaryň ýokarlanmagy, transport gijikdirilmegi, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy we gaplamak ýaly üpjünçilik zynjyrynyň basyşlaryny çözmäge synanyşýarlar. sarp edijilere geçirilýär.

 

Täzelik tejribesini gözläň

 

Consumersaş sarp edijileriň täze nesli täze we alkogol içgilerinde şahsylaşdyrylýar we öz tejribelerine has köp üns berýär.Tejribe, hekaýa, oýun, sungat we beýleki elementler bilen gaty gyzyklanýar.
Alkogolly içgileriň bu umumy tendensiýasy sarp edijileriň isleginiň dürlüliginiň kem-kemden görkezilmegine getirer we az alkogolly çakyr we daşary ýurt çakyry dürli görnüşleriň we stilleriň deňeşdirilen artykmaçlyklaryny görkezer.

 

Düşündiriş: Bu resmi hasapda çap edilen golýazmalar we suratlar içerki aragatnaşyk üçin ulanylýar we makalanyň çeşmesi we çeşmesi görnükli ýerde görkezilýär.Awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly bolsa ýa-da awtorlyk hukugynyň eýesi bu platformada çap etmek islemese, işiňizi aýyrmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Fewral-02-2023
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin