Içgi senagatynda durnukly gaplama tendensiýalary hasabaty

Tetra Pak gaplaýyş kompaniýasynyň täze hasabatynda sarp edijileriň durnukly gaplamak üçin ýokary derejede goldawynyň bardygyny görkezýär.Şeýle-de bolsa, üpjünçilik zynjyry we ýokary bahalar sebäpli köp kompaniýalar has ygtybarly bolmagy üçin gaplamalarynda üýtgeşmeler girizmäge çalyşýarlar.
Bu hasabat, durnukly gaplamanyň ulanylmagyna sarp edijileriň reaksiýalaryna, şeýle hem ýokary bahalaryň üpjünçilik zynjyryna we umumy hökümet kanunçylygynyň gaplamaga edýän täsiri barada öwrenýär.
 Galaýy doldurmak we tikmek üçin maşyn

AltHasaplamalaryň has durnukly bolmagy üçin kompaniýalaryň başlangyçlaryna giňden goldaw berilýär, hasabatda bu çäreleri iş ýüzünde durmuşa geçirmekde käbir kynçylyklaryň bardygyny, esasanam kompaniýanyň üpjünçilik zynjyryna täsir edýän ykdysady faktorlar we ileri tutulýan ugurlaryny üýtgetmegi görkezilýär.Durnukly gaplamaga sarp edijiniň ünsiBu habara görä, adamlar gaplamanyň dowamlylygy barada has köp alada edýärler.Sarp edijileriň 56% -i hökümetiň durnukly gaplamak ýaly durnuklylyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmalydygyna ynanýarlar.Mundan başga-da, sarp edijileriň 70% -i gaplamalaryny durnukly etmek üçin kompaniýalaryň has köp çäreleri görmelidigine ynanýarlar we sarp edijileriň 69% -i muny edýän kompaniýalara baha berýärler.“Tetra Pak UK” we “Nordic” -iň dolandyryjy müdiri Aleks Henriksen durnukly gaplama innowasiýalarynyň “sarp edijileriň basyşynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydygyny” aýtdy.Gözleglere görä, sarp edijileriň üçden iki bölegi gaýtadan ulanylýan iýmit we içgi bilen üpjün etmek üçin çäreleri görýän kompaniýalara uly ähmiýet berýär, bu bolsa işewür ýolbaşçylaryň sarp edijileriň yzygiderli üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin täzelik etmelidigini aňladýar.Dekarbonizasiýa tagallalary we durnuklylyk şahadatnamalary indi Angliýada we Irlandiýada sarp edijileriň ýarysyndan gowragynyň satyn alyş häsiýeti bilen baglanyşyklydyr, bu has durnukly gaplamalara takyk ygrarlylygy kesgitlemezlik diňe bir markanyň abraýyna däl, eýsem işewürleriň aşaky gatlagyna-da täsir edýär. .Henriksen azyk senagatynyň “bu ösüşe esaslanyp we sarp edijilere daşky gurşaw belliklerini gowulandyrmak ýaly galyndylary azaltmagyň ähmiýeti barada bilim berip biljekdigini aýtdy.Kynçylyk.Şeýle-de bolsa, üpjünçilik zynjyry we ýokary bahalar sebäpli muny ýerine ýetirmekden has aňsat.surat36% -ine garamazdanazyk we içgi öndürijileridurnuklylygyň möhümdigine ynanyň, öndürijileriň 41% -i üpjünçilik zynjyrynyň meselelerine päsgelçilik döredýär, bu bolsa durnukly gaplamany durmuşa geçirmegi kynlaşdyrýar.Mysal üçin, çig malyň ýetmezçiligi ýa-da bahalaryň ýokarlanmagy kompaniýalaryň gaplamalaryny has ygtybarly etmegine päsgelçilik döredýär.Soraga gatnaşanlaryň 28% -i ýangyç çykdajylarynyň ýokarlanmagynyň päsgelçilikdigini aýtdy.R.Gözleg, çig malyň ýetmezçiliginiň we bahalaryň ýokarlanmagynyň häzirki wagtda kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan iki esasy zynjyry bolup galýandygyny görkezýär, täzelenýän we az uglerodly materiallaryň ulanylmagyna päsgelçilik döredýär we şeýlelik bilen gaplamanyň has durnukly ösdürilmegine maýa goýumlaryna päsgelçilik döredýär.Liderleriň ileri tutýan ugurlary hem üýtgeýär.Işewür liderleriň 70% -i häzirki durmuş-ykdysady ýagdaý sebäpli howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin has köp çäreleri görmelidigine ynanýandyklaryna garamazdan, işewür ýolbaşçylaryň 93% -i beýleki ileri tutulýan ugurlary ileri tutýarlar.Bu ýagdaýy ýeňletmek üçin has durnukly aýlaw ykdysadyýetini döretmek üçin gymmatlyklar zynjyryndaky hyzmatdaşlar we hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmeli.

 

Alýuminiý doldurmak we tikmek üçin maşyn
Bu, global azyk ulgamynyň çydamlylygyny ýokarlandyrmaga kömek eder, sebäbi materiallara ünsli garamak we gaýtadan işlemek infrastrukturasyndaky täzeçillik we hyzmatdaşlyk azyk önümleriniň elýeterliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrar.Bu çeşmelere garaşlylygy azaldar we uzak möhletde bu basyşlary ýeňilleşdirer
Şeýle hem hasabatda hökümetiň gaýtadan işlemek meselesine beren jogaby beýan edilýär we klimat krizisine garşy alyp barýan syýasatlarynyň üzňelikde ösendigi aýdylýar.Hökümet şu wagta çenli howanyň üýtgemegi we howanyň galyndylary ýaly meselelere izolýasiýa çemeleşýär.Emma bu meseläni çözmegiň käbir ýollary bar.Bu meseleler biri-biri bilen baglanyşykly, şonuň üçin täsirli syýasatlar arkaly pudagyň üýtgemegine itergi bermäge mümkinçilik bar.
Maglumat çeşmesi: https://www.foodnavigator.com/Ar Article/2023/04/21/Tetra-Pak-report-shows-there-sa-long-way-to-go-for-sustainable-packaging
Düşündiriş: Bu hasapda çap edilen golýazmalar we suratlar içerki aragatnaşyk üçin ulanylýar we makalanyň çeşmesi görnükli ýerde görkezilýär.Awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly bolsa ýa-da awtorlyk hukugynyň eýesi bu platformada çap etmek islemese, eseri aýyrmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Maý-06-2023
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin