Ösýän şire islegini kanagatlandyrýar

Dünýädäki miwe suwy bazary ýylda 100-140 milliard dollar aralygynda bolýar, sarp edijiler ýokary gaýtadan işlenen şekerli alkogolsyz içgilerden sagdyn tebigy alternatiwalara ýüz öwürenlerinde sarp ediş artýar.Miwe suwunyň konsentraty köplenç köpçülikleýin gaplarda eltilse-de, has köp konsentrat däl (NFC) önümlerini öndürmek üçin şiresi köplenç hilini we täzeligini saklamak üçin doňdurylan görnüşde berilýär.

Bu doňdurylan önüm üçin adaty birlik amatly we işlemek aňsat 200 litr deprek bilen örtülendir.Şeýle-de bolsa, doňdurylan önümi suwuk şire hökmünde gaýtadan işlemezden ozal aýyrmaly, döwmeli we eremeli.HRS I seriýasy (IC seriýasy) gaplamak we döwmek, doňdurylan miwe suwuny eretmek (IM Series) görnüşleri bilen üpjün edýär.

“IC” seriýasynda aýratyn deprekleri döwüjä boşadýan ujy bilen iýmitlendirýän rolikli konweýer bar.Bu ýerde ýörite işlenip taýýarlanan rulon gaty buzy buzly buzda döwýär, soňra bolsa “IM Series” gaýtadan ereýän enjamyna geçirilýär.

https://www.willmanmachinery.com/liquid-nitrogen-dosing-machine/

HRS-iň meşhur gasynlanan turba ýylylyk çalşyjy tehnologiýasyna esaslanyp, IM seriýasy şiräniň temperaturasyny doňdurylan derejeden 4 gradusa çenli ýokarlandyrýar.C. 90 sekuntda.Bu ýerden sowuk suwuk suwy saklaýyş tankyna ýa-da göni indiki ädim ädip bolýar.

Sagatda 60 baraban (12,000 litr) işlemäge ukyply HRS I seriýasy, bar bolan HRS ýylylyk çalşyjy tehnologiýalaryny (HRS DTA Double Tube we HRS MI Multitube ýylylyk çalşyjylary ýaly) buz döwüjisi bilen bilelikde uly we uly eremek üçin ulanýar. ýylylyk geçirişiniň we energiýa netijeliliginiň optimal tizligini üpjün edýän buz bölekleri.

Gaplamak we gaýtadan eretmek bilen bir hatarda, HRS şiräni öndürmek pudagy üçin doly açar liniýalaryndan başlap, tanklar, pasterizasiýa ulgamlary we aseptiki doldurma çözgütleri ýaly doly komponentleri üpjün edip biler.

 

HRS ýylylyk çalşyjylaryndan makalalar


Iş wagty: Apr-24-2023
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin