TurboFil, bir dozaly suwuk burun ulanyjylary üçin flakon ýygnamak we ýangyç guýulýan stansiýany işe girizýär.

Diňe suwuk doldurma we gurnama maşynlarynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine bagyşlanan apparat hünärmeni TurboFil Packaging Machines LLC, öz-özüne sanjym etmegiň özüne çekiji alternatiwasy hökmünde görülýän bir dozaly suwuk burun enjamlary üçin flakon gurnama we doldurma maşynyny hödürledi. .neşe serişdeleriniň takyk dozasyny bermek ýa-da gyssagly kömek bermek. Awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki gurnamalarda bar bolan kompaniýanyň UDS Rotary flakon doldurma we gurnama iş stansiýasy, stansiýany bölmek we gözden geçirmek opsiýalarynyň giň toplumy arkaly geçirijiligi we çeýeligi ýokarlandyrýar. Awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki gurnamalarda bar bolan kompaniýanyň UDS Rotary flakon doldurma we gurnama iş stansiýasy, stansiýany bölmek we gözden geçirmek opsiýalarynyň giň toplumy arkaly geçirijiligi we çeýeligi ýokarlandyrýar. Рабочая стационар UDS Rotary flakon doldurmak we ýygnamak iş stansiýasy, доступная в овататическом или полуавтоматическом ахах, повишает как про прогительность, так һәм гибкость благодаря широкому набору чов разделения и илл. Awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki usullarda bar bolan UDS Rotary flakony doldurmak we ýygnamak iş stansiýasy, stansiýany bölmek we gözegçilik opsiýalarynyň giň topary bilen öndürijiligi we çeýeligi ýokarlandyrýar.UDS Rotary flakony doldurmak we ýygnamak iş stansiýalary awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki konfigurasiýalarda bar, iş stansiýalaryny bölmek we gözegçilik opsiýalarynyň giň topary bilen öndürijiligi we çeýeligi ýokarlandyrýar.
Awtomatiki işlemek üçin titreýän önüm iýmiti bilen togalanýan ýol formaty minutda 80-100 bölek tizligi üpjün edýär.Semiarym awtomatiki gurnama üçin ulgam, minutda 30 bölege çenli öndürmek üçin diskler bilen operatora ýüklenen indeks indeksini ulanýar.Her flakon jet-wakuum ulgamy bilen arassalanandan soň, enjamyň esasy barlag stansiýasy ýaryklary barlaýar.Bu ädimi tamamlamak üçin flakon göterilýär we 360 ​​dereje ýokary çözgütli kamera görmek üçin aýlanýar.
Soňra flakonlar ýitirilen / doldurma datçigi bolmadyk enjam bilen enjamlaşdyrylan stansiýada takyk bahasy ýok keramiki porşon doldurgyjy bilen doldurylýar.Soňra saklaýjy, goýlanda howanyň gaçmagyna ýol açmak üçin burma turbasy bilen surata düşürmek modulyny ulanyp goýulýar.Soňra burun sürüjisi kömekçi rozetka (ýarym awtomatiki wersiýa) ýa-da “saýlamak we gurmak” mehanizmi (awtomatiki wersiýa) arkaly setire girizilýär.Iki konfigurasiýada, sürüjiniň kanulanyň bardygyna we göni barlanýandygyna göz ýetirilýär, soňra awtomatiki möhür bilen ýerine basylýar.Ahyrynda, enjam gutaran ýekeje doza gowşuryş ulgamyny ýygnamak gabyna çykarýar.Staryldyz tigir ulgamyny awtomatiki komponent ýerleşdirmek bilen has awtomatlaşdyrmak üçin opsiýalar bar.
Enjam takyk we çeýe bolup, dozanyň takyklygy 100-125 ml doldurmak üçin +/- 0,5% çydamlylygy bilen.Saklaýjynyň ýerleşiş takyklygy 0,3 mm bolup, enjamyň aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Şeýle hem doldurmagyň göwrümini, porşeniň beýikligini we porşen ganatlarynyň arasynda islenmeýän suwuklygy barlamak üçin doldurgyçdan soňky stansiýa ýaly goşmaça gözleg mümkinçilikleri bar.Beýleki goşmaça stansiýalar, gaplanylandan soň flakanyň gyrasyndaky çatryklary, sürüjini gurmazdan ozal kanulanyň bardygyny we dogrulygyny barlap biler.
Önümiň kontakt bölekleri önelgesizligi ýokarlandyrmak üçin keramiki, poslamaýan polatdan we PTFE-den ýasalýar.Resept dolandyryşy we belli bir programmanyň talap edişi ýaly islendik stansiýany ýa-da synagy açmak ýa-da ýapmak ukyby bolan 7 ″ HMI duýgur ekrany bilen dolandyrylýar.
TurboFil Packaging Machines LLC kompaniýasynyň marketing we işewürligi ösdürmek boýunça VP Debora Smook: "Neşe serişdelerini ibermegiň iň çalt ösýän görnüşleriniň arasynda intranazal dolandyryş enjamlary bilen, önümçiligiň ähli basgançaklaryny çözýän maşyn çözgütleri has köp gözlenýär" -diýdi. TurboFil Packaging Machines LLC kompaniýasynyň marketing we işewürligi ösdürmek boýunça VP Debora Smook: "Neşe serişdelerini ibermegiň iň çalt ösýän görnüşleriniň arasynda intranazal dolandyryş enjamlary bilen, önümçiligiň ähli basgançaklaryny çözýän maşyn çözgütleri has köp gözlenýär" -diýdi.TurboFil Packaging Machines LLC kompaniýasynyň marketing we biznesi ösdürmek boýunça wise-prezidenti Debora Smook: "Içerki enjamlar neşe serişdeleriniň iberilmeginiň iň çalt ösýän görnüşleriniň biri bolmak bilen, önümçiligiň ähli basgançaklaryny öz içine alýan maşyn çözgütlerine isleg artýar" -diýdi.“TurboFil Packaging Machines LLC” marketing we işewürligi ösdürmek boýunça wise-prezident Debora Smook: “Içerki neşe serişdelerini iberiş enjamlary neşe serişdelerini ibermegiň iň çalt ösýän görnüşleriniň birine öwrülensoň, önümçiliginiň her ädimini öz içine alýan maşyn çözgütleri has meşhur bolýar” -diýdi. "UDS Rotary flakony doldurmak we ýygnamak iş stansiýasy, esasanam awtomatiki we ýarym awtomatiki önümçilik gurşawy üçin ýöriteleşdirilen hil gözegçiligini hödürläp, çeýe gözleg opsiýalaryny üpjün etmekde has ýokarydyr." "UDS Rotary flakony doldurmak we ýygnamak iş stansiýasy, esasanam awtomatiki we ýarym awtomatiki önümçilik gurşawy üçin ýöriteleşdirilen hil gözegçiligini hödürläp, çeýe gözleg opsiýalaryny üpjün etmekde has ýokarydyr." «Рабочая станция UDS Rotary flakon doldurmak we gurnamak iş stansiýasy особенно хороша тем, что предоставляет гибкие возможности чидля, предлагая индидиди адвяди чинечества как для авататических, так и для плуч счечический "UDS Rotary flakony doldurmak we ýygnamak iş stansiýasy, çeýe dolandyryş opsiýalaryny üpjün etmekde, hem awtomatlaşdyrylan hem-de ýarym awtomatlaşdyrylan önümçilik gurşawy üçin ýörite hil gözegçiligini hödürlemekde ökde.""UDS Rotary çüýşäni doldurmak we ýygnamak bölümleri aýratyn ajaýyp, sebäbi awtomatiki we ýarym awtomatlaşdyrylan önümçilik gurşawy üçin ýokary hilli gözegçiligi üpjün etmek üçin çeýe dolandyryş opsiýalaryny hödürleýär."
Hemaýatkärlikli mazmun, azyk we içgi gaplaýyş diňleýjilerini gyzyklandyrýan mowzuklaryň töwereginde ýokary hilli, obýektiw, täjirçilik däl mazmuny berýän ýörite tölegli bölüm. Hemaýatkärlikli mazmun, azyk we içgi gaplaýyş diňleýjilerini gyzyklandyrýan mowzuklaryň töwereginde ýokary hilli, obýektiw, täjirçilik däl mazmuny berýän ýörite tölegli bölüm.Hemaýatkärlikli mazmun, azyk we içgi gaplaýyş diňleýjilerini gyzyklandyrýan mowzuklarda ýokary hilli, bitarap, täjirçilik däl mazmun bilen üpjün edýän ýörite tölegli bölüm.Hemaýatkärlik edilýän mazmun, azyk we içgi gaplaýyş diňleýjilerini gyzyklandyrýan mowzuklarda ýokary hilli, bitarap, täjirçilik däl mazmun bilen üpjün edýän aýratyn tölegli bölümdir.Hemaýat edilýän mazmun mahabat kompaniýalary tarapyndan üpjün edilýär.Hemaýatkärlik edýän mazmun bölümimize gatnaşmak isleýärsiňizmi?Localerli wekiliňize ýüz tutuň.
Converters Expo South, senagat alyjylary, hünärmenleri we üpjün edijileri bilen kagyz, film, plastmassa we dokalmaýan öwrüjileri birleşdirýän bir günlük söwda sergisidir.Converüzlerçe gatnaşyjy bilen “Converters Expo South” önümçilik hyzmatdaşlaryny tapmak, synag we prototip enjamlaryny barlamak, bir gezek ulanylýan öndürijiler bilen duşuşmak we flexo çap etmek we gaplamak boýunça iň soňky zatlary öwrenmek üçin ýer bolar diýlip garaşylýar.


Iş wagty: 16-2022-nji dekabry
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin