Ananasyň gabygy

Gysga düşündiriş:

Ananasyň gabygy

Marka: WILLMAN

Göwrümi: minutda 30 bölek ananas

Funksiýa: Peeling we Coring

Awtomatiki baha: ýarym awtomat

Material: SUS304 Poslamaýan polatdan ýa-da uglerod polatdan

Kuwwaty: 4.0 KWt

NW: 1000KGS

Eltip beriş wagty: Goýum alandan 30 gün soň

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Konserwirlenen ananas önümçilik liniýasy

  Ananas (Ananas comosus) iýilýän miweli tropiki ösümlik we maşgalada ykdysady taýdan iň möhüm ösümlik.

  Ananas köp asyrlardan bäri ösdürilip ýetişdirilýän Günorta Amerikada ýerli.1820-nji ýyllardan bäri teplisalarda we köp tropiki plantasiýalarda ananas täjirçilik taýdan ösdürilip ýetişdirilýär.

  Mundan başga-da, dünýä önümçiliginde üçünji möhüm tropiki miwedir.20-nji asyrda Gawaýi, esasanam ABŞ üçin ananas öndüriji bolupdy;Şeýle-de bolsa, 2016-njy ýyla çenli Kosta Rika, Braziliýa we Filippinler dünýädäki ananas önümçiliginiň üçden birine golaýyny tutdy.

   

  Ananasyň daşky görnüşiniň aýratynlyklary ony gaýtadan işlemekde köp tagalla edýär.

  Ananas iň meşhur miweleriň biridir, hoşboý ysy we tagamy adamlary uzaklaşdyrýar.

   

  Konserwlenen ananas önümçiliginiň iň pes kuwwaty sagatda 10 tonna täze ananasdyr.

   

   Konserwirlenen ananaslary gaýtadan işleýän we öndürýän maşyn

  Täze ananas miwelerini sortlaýjy maşyn

  Maşini ýuwmak

  Bahalandyryjy maşyn

  Ananas gabygyny we örtük maşyny

  Ananas gabykdan soň kesmek

  Ananas dilimleýji maşyn

  Ananas bahalandyryjy maşyn

  Galan bankalarda ananas dilimini doldurmak

  Ananas bölegi / tibits doldurýan maşyn

  Tükenikli maşyn (Exhauster gutusy)

  Wakuum möhürleýji maşyn

  Pasterizasiýa tuneli

  Etiketleme enjamy

   

   Sortirleme enjamy

  Hasyl ýygnalandan soň, ananas miweleri sortlanýar, sebäbi konserwirlenen ananas ýa-da doňdurylan miweler we pulpa ýasamak üçin diňe täze, bişen we çüýrük dälleri ulanyp bolýar.

  Çotga ýuwujy maşyn

  Miwe gaty seresaplylyk bilen ýuwulmalydyr

  Peeling we Coring

  Bu ýapraklary, agaç böleklerini, turbalary ýa-da tohumlary we gabygyny aýyrmak prosedurasyna eýerýär.Peýkam köplenç el bilen ýa-da pyçak bilen edilýär, ýöne käwagt derini bug bilen gowşadýarlar, soň bolsa mehaniki usulda sürtýärler.Ahyrynda, gara reňkli bölekleri, gabyklary, tohumlary we ş.m. aýyrmak üçin miweler gaýtadan tertiplenýär.

    • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin