Habarlar

 • Wengriýa kompaniýasy AI tagamyny we gaplamasyny tamamlap, dünýäde ilkinji öndürilen AI içgisini satuwa çykarýar

  Wengriýanyň işleýän içgi öndürijisi HELL ENERGY 3-nji iýulda dünýäde ilkinji doly ösen AI ösen funksional içgini üstünlikli ösdürendigini habar berdi.Bu içginiň iň uly aýratynlygy, daşky görnüşiň dizaýnyndan, formulanyň ösüşinden başlap, tagamyň bahalandyrylmagyna çenli her ädim, ...
  Koprak oka
 • Saud Arabystanynda folga bilen örtülen Coca-cola bankalary

  COVID-19 jogap hökmünde hödürlenen täze gaplamalar, sarp edijiler COVID-19 pandemiýasynyň getiren täze kadasyna uýgunlaşdylar.Indi dürli gaplama çözgütleriniň - bankalar üçin alýumin folga örtülen möhürleýji enjamyň zerurdygyna has köp düşünýärler we muňa jogap hökmünde Coca - Cola kompaniýasy ...
  Koprak oka
 • DoorDash hasabatynda alkogol sargytlarynyň ösüşi görkezilýär

  DoorDash ilkinji alkogol onlaýn sargyt tendensiýalary hasabatyny we üçünji ýyllyk restoran onlaýn sargyt tendensiýalary hasabatyna ilkinji gezek seretdi.Bu hasabatlar, sarp edijileriň onlaýn sargyt islegleriniň we ýüze çykýan nahar we içgi tendensiýalarynyň üýtgeýän keşbine çuňňur çemeleşýär.Bu ...
  Koprak oka
 • Çüýşeli suwy nädip tapawutlandyryp bolar?

  Hytaýyň gaplanan agyz suwy önümçiligi 100 million tonnadan geçýär we Hytaýyň iň baý iki adamyny hem inkubasiýa etdi.Şeýle-de bolsa, tejribe alýanlaryň köpüsi çüýşeli suwy tapawutlandyrmak kyn kategoriýa diýip hasaplaýarlar.Çaý ýasamak, süýt ýuwmak, ýüz geýimi ...
  Koprak oka
 • Içgi senagatynda durnukly gaplama tendensiýalary hasabaty

  Içgi senagatynda durnukly gaplama tendensiýalary hasabaty

  Tetra Pak gaplaýyş kompaniýasynyň täze hasabatynda sarp edijileriň durnukly gaplamak üçin ýokary derejede goldawynyň bardygyny görkezýär.Şeýle-de bolsa, üpjünçilik zynjyry we ýokary bahalar sebäpli köp kompaniýalar has ygtybarly bolmagy üçin gaplamalarynda üýtgeşmeler girizmäge çalyşýarlar.Bu hasabat ...
  Koprak oka
 • Ösýän şire islegini kanagatlandyrýar

  Dünýädäki miwe suwy bazary ýylda 100-140 milliard dollar aralygynda bolýar, sarp edijiler ýokary gaýtadan işlenen şekerli alkogolsyz içgilerden sagdyn tebigy alternatiwalara ýüz öwürýärler.Miwe suwunyň konsentraty köplenç köp mukdarda, önüm üçin şire ...
  Koprak oka
 • Gurban baýramyňyz gutly bolsun

  Musulman dostlarymyza baýramyňyz gutly bolsun!Allanyň nygmatlarynyň ýoly ýeňilleşdirip, bagt, rahatlyk we üstünlik gazanmagyny arzuw edýärin!Gurban baýramyňyz gutly bolsun!
  Koprak oka
 • Coca-Cola 2022-nji ýylda 43 milliard dollar girdeji gazanyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11% köpeldi.

  15-nji fewralda Coca-Cola kompaniýasy 2022-nji ýylyň dördünji çärýegini we doly ýyllyk maliýe hasabatyny ýaýratdy, hasabatda dördünji çärýekde kompaniýanyň girdejisiniň 10,125 milliard dollar (takmynan 69,139 milliard ýuana) bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7 göterim ýokarlap, bazaryň garaşyşyndan 9,92 milliard d ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylda alkogol içgileriniň täze ugry?

  Dünýä epidemiýanyň tüssesinden çykyp, ykdysady üýtgeşme döwrüne girip başlansoň, çakyryň esasy ugry üýtgeýär.RTD ösüşi Soňky ýyllarda RTD alkogolly içgilere bolan isleg ýokarlanýar.IWSR-iň maglumatlary, global RTD bahasynyň CA-da ýokarlanjakdygyny görkezýär ...
  Koprak oka
 • Immun we içege saglygy henizem iň möhümdir

  Içgi pudagynda epidemiýa adamlaryň immun saglygy baradaky düşünjesini ýokarlandyranlygy sebäpli, adamlaryň probiotik içgilerine bolan gyzyklanmasy ep-esli artdy, bu bolsa probiotik içgiler üçin kömek berdi.Hünärmenler, adamlaryň bejergä uly üns berýändiklerini bellediler ...
  Koprak oka
 • TurboFil, bir dozaly suwuk burun ulanyjylary üçin flakon ýygnamak we ýangyç guýulýan stansiýany işe girizýär.

  Diňe suwuk doldurma we gurnama maşynlarynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine bagyşlanan apparat hünärmeni TurboFil Packaging Machines LLC, öz-özüne özüne çekiji alternatiwa hökmünde görülýän bir dozaly suwuk burun enjamlary üçin flakon gurnama we doldurma maşynyny hödürledi ...
  Koprak oka
 • TurboFil, bir dozaly suwuk burun ulanyjylary üçin flakon ýygnamak we ýangyç guýulýan stansiýany işe girizýär

  Diňe suwuk doldurma we gurnama maşynlarynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine bagyşlanan apparat hünärmeni TurboFil Packaging Machines LLC, öz-özüne özüne çekiji alternatiwa hökmünde görülýän bir dozaly suwuk burun enjamlary üçin flakon gurnama we doldurma maşynyny hödürledi ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5
 • Youtube
 • Facebook
 • Linkedin